Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Σωτήρης Σαμψών

Δώρος Χριστοδουλίδης

Μάριος Ματσάκης

Κώστας Παπακώστας

Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 22 Νοεμβρίου 2001 και 25 Απριλίου 2002. Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, έτσι ώστε να θεσπιστούν προσωρινές διατάξεις για πρόωρη αφυπηρέτηση Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας με το βαθμό Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με την παροχή σ’ αυτούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, που θα ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006. Παράλληλα, σκοπείται η τροποποίηση ορισμένων άλλων προνοιών τους που ρυθμίζουν διάφορα άλλα θέματα.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Επέκταση της ανέλιξης των Μάχιμων Αξιωματικών του Ναυτικού και των Ιπτάμενων Αξιωματικών της Αεροπορίας μέχρι το βαθμό του Υποναύαρχου και του Υποπτέραρχου, αντίστοιχα, αντί του βαθμού του Αρχιπλοίαρχου και του Ταξίαρχου που ισχύει σήμερα, καθώς και των Μηχανικών Αξιωματικών και των Αξιωματικών Σώματος του Ναυτικού και της Αεροπορίας μέχρι το βαθμό του Αρχιπλοίαρχου και του Ταξίαρχου, αντίστοιχα, αντί του Πλοίαρχου και του Σμήναρχου που ισχύει σήμερα.

2. Μείωση του καθοριζόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής που απαιτείται να έχουν, για να δικαιούνται κρίσης από το Συμβούλιο Κρίσεων, οι Ανθυπολοχαγοί απόφοιτοι των ανώτατων στρατιωτικών σχολών, στις οποίες τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα από τα έτη φοίτησης στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές από τις οποίες αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς, Μάχιμοι Αξιωματικοί του Ναυτικού και Ιπτάμενοι Αξιωματικοί της Αεροπορίας, κατά τόσα έτη όσα είναι τα προβλεπόμενα επιπλέον έτη φοίτησης, χωρίς, σε καμιά περίπτωση, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής να είναι μικρότερος από ένα έτος. Για όσους Αξιωματικούς έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις σχολές αυτές, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής που θα απαιτείται στο βαθμό που κατέχουν θα μειώνεται κατά τόσα έτη όσα είναι τα προβλεπόμενα επιπλέον έτη φοίτησης.

3. Θέσπιση προσωρινής διάταξης, που θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, στην πρόνοια των ισχυόντων κανονισμών που προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες Αξιωματικός θα δικαιούται κρίσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, έτσι ώστε Αξιωματικός με το βαθμό Συνταγματάρχη και Ταξίαρχου να κρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, εφόσον θα συμπληρώνει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους σύγκλησης του συμβουλίου, τουλάχιστον ένα χρόνο παραμονής στο βαθμό του, αντίστοιχα.

4. Αλλαγή του χρόνου που θα συγκροτείται και θα συνέρχεται σε τακτική σύνοδο το Συμβούλιο Κρίσεων και το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων από το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα, στο μήνα Απρίλιο και Μάιο, αντίστοιχα.

5. Προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία ελάττωμα ή έλλειψη προσόντος που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση Αξιωματικών σε κατώτερους βαθμούς να μπορεί να επηρεάσει την κρίση του από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, ιδιαίτερα αν αυτό αφορά τα ψυχικά και ηγετικά προσόντα, το χαρακτήρα, την πειθαρχία και την πολεμική του δράση.

6. Θέσπιση προσωρινής διάταξης, που θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, με βάση την οποία διαφοροποιούνται οι διαβαθμίσεις των κρίσεων για τους Αξιωματικούς με βαθμό Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου και οι προϋποθέσεις της διαβάθμισης της κάθε κρίσης και καθορίζεται ότι για να δικαιούται κρίσης ως προακτέος κατ’ εκλογήν Αξιωματικός με βαθμό Συνταγματάρχη και Ταξίαρχου θα πρέπει να συμπληρώνει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους σύγκλησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων, τρία και δύο χρόνια παραμονής στο βαθμό του, αντίστοιχα.

7. Θέσπιση προσωρινής διάταξης, που θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, με βάση την οποία Αξιωματικός με το βαθμό Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου που κρίνεται ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του ή ως αποστρατευτέος να αφυπηρετεί από τις τάξεις του στρατού υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

8. Αναστολή των σχετικών προνοιών των ισχυόντων κανονισμών που αφορούν την εξουσία του Υπουργού Άμυνας για αφυπηρέτηση Αξιωματικών με το βαθμό Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου, καθώς και των προνοιών που αφορούν την εξουσία του Συμβουλίου Αφυπηρετήσεων αναφορικά με Αξιωματικό με το βαθμό Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

9. Θέσπιση προσωρινής διάταξης με βάση την οποία κατά τη διενέργεια των ετήσιων τακτικών ή έκτακτων κρίσεων και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006 από τους Αξιωματικούς με το βαθμό Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου, που θα κρίνονται κάθε χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον 30%, κατά βαθμό, θα κρίνεται ότι ευδοκίμως τερμάτισε τη σταδιοδρομία του ή ότι πρέπει να αποστρατευτεί. Παράλληλα, με βάση τη διάταξη αυτή, προβλέπεται ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, κατά την τακτική ή έκτακτη σύνοδό του, θα εξετάζει κατά προτεραιότητα αιτήματα Αξιωματικών με το βαθμό Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου για ευδόκιμο τερματισμό της σταδιοδρομίας τους.

10. Θέσπιση προσωρινών διατάξεων αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Αξιωματικών που θα αφυπηρετούν με βάση τις οποίες θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Αξιωματικός τον οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων θα κρίνει ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του θα προάγεται στον επόμενο βαθμό την προηγούμενη ημέρα της αφυπηρέτησής του. Τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων Νόμο, θα υπολογίζονται με βάση την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού του Υποστράτηγου, αν πρόκειται για Αξιωματικό με βαθμό Συνταγματάρχη ή Ταξίαρχου, και του βαθμού του Αντιστράτηγου, αν πρόκειται για Αξιωματικό με βαθμό Υποστράτηγου, και με βάση την υπηρεσία που θα είχε αν παρέμενε στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας.

β. Αξιωματικός τον οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων θα κρίνει αποστρατευτέο θα αφυπηρετεί με το βαθμό που θα φέρει κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του και, ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων Νόμο, τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα θα υπολογίζονται με βάση την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του επόμενου βαθμού και με βάση την υπηρεσία που θα είχε αν παρέμενε στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας.

γ. Σε περίπτωση που Αξιωματικός με βαθμό Συνταγματάρχη θα αφυπηρετεί με βάση τις προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις και κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του θα έχει συνολική υπηρεσία στο στρατό πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, θα διασφαλίζεται το δικαίωμά του όπως η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά τόσους επιπλέον μήνες όσοι είναι οι μήνες της υπηρεσίας του πέρα από τα είκοσι πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο τέτοιας αύξησης τους εξήντα μήνες.

Ο Υπουργός Άμυνας, που παρευρέθηκε στην επιτροπή, επεξήγησε τους λόγους που οδήγησαν το υπουργείο του στην κατάθεση του νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης Αξιωματικών του στρατού. Ειδικότερα, δήλωσε πως το υπουργείο του, αφού έλαβε υπόψη:

1. τη σημερινή δομή των θέσεων των Αξιωματικών στο Στρατό της Δημοκρατίας στους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη, Συνταγματάρχη, Ταξίαρχου και Υποστράτηγου,

2. τις θέσεις που προβλέπονται για τους πιο πάνω βαθμούς στο Στρατό της Δημοκρατίας στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2001,

3. τον αριθμό των μελών του στρατού που υπηρετούν στους εν λόγω βαθμούς,

4. τα προσωπικά στοιχεία των Αξιωματικών που υπηρετούν στους βαθμούς αυτούς και κυρίως την ηλικία τους, και

5. το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη βαθμολογική ανέλιξη και αφυπηρέτηση των Αξιωματικών του στρατού,

διαπίστωσε ότι στο εξής δε θα είναι εφικτή η ομαλή ανέλιξη κατώτερων στελεχών του στρατού, με αποτέλεσμα την καθήλωσή τους για αρκετά χρόνια στον ίδιο βαθμό. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα θα προκαλεί δυσφορία στο προσωπικό και θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας όσο και στη συνοχή και πειθαρχία του στρατεύματος. Παρ’ όλο που στις πρόνοιες των ισχυόντων κανονισμών, δήλωσε ο υπουργός, προβλέπεται η δυνατότητα αφυπηρέτησης Αξιωματικών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εντούτοις το υπουργείο του δεν προέβη στην εφαρμογή τους, γιατί με τις ισχύουσες πρόνοιες τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που παρέχονται στους Αξιωματικούς είναι λιγότερα σε σχέση με τα ωφελήματα που θα τους παρέχονται με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, δήλωσε ο υπουργός, και με γνώμονα κυρίως τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του στρατεύματος, το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε σε βάθος το όλο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της ανέλιξης και αφυπηρέτησης ενός εκάστου των επηρεαζόμενων Αξιωματικών, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση εφαρμογής νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης Αξιωματικών, με διαφοροποιημένες προϋποθέσεις και ωφελήματα, κατέθεσε τους υπό αναφορά κανονισμούς, στους οποίους περιλήφθηκαν και πρόνοιες που ρυθμίζουν διάφορα άλλα θέματα. Οι πρόνοιες που σχετίζονται με το νέο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης Αξιωματικών θα είναι προσωρινές και θα ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Αξιωματικών που θα αφυπηρετούν και δήλωσε πως με το προτεινόμενο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης παρέχεται το μέγιστο ποσό των ωφελημάτων που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε δημόσιο λειτουργό που αφυπηρετεί πρόωρα και ότι παρόμοιο σχέδιο έχει εφαρμοστεί και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας δήλωσε πως, για να προσδιοριστούν το κόστος που θα έχει το δημόσιο και τα οφέλη του δημοσίου από την εισαγωγή προσωρινών διατάξεων που αφορούν τις αφυπηρετήσεις Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, ετοιμάστηκε σχετική έκθεση αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος στην επιτροπή, οι δύο βασικές προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι διάφοροι υπολογισμοί είναι οι ακόλουθες:

1. Η εκτίμηση ότι ο μέσος όρος ηλικίας που οι Αξιωματικοί προάγονται στους βαθμούς του Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη είναι το πεντηκοστό έβδομο, πεντηκοστό πέμπτο και πεντηκοστό πρώτο έτος αντίστοιχα. Με γνώμονα το γεγονός ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Αξιωματικών με το βαθμό Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη είναι το εξηκοστό, εξηκοστό και πεντηκοστό όγδοο έτος αντίστοιχα, εκτιμάται ότι με την εισαγωγή του σχεδίου οι εν λόγω Αξιωματικοί, στη χειρίστη των περιπτώσεων από πλευράς κόστους στο δημόσιο, θα αφυπηρετούν ενωρίτερα, κατά μέσο όρο τρία, πέντε και επτά χρόνια αντίστοιχα.

2. Με την πρόωρη αφυπηρέτηση Αξιωματικών με τους βαθμούς του Υποστράτηγου, Ταξίαρχου ή Συνταγματάρχη, οι ανάγκες κατά το συγκεκριμένο χρόνο για τη δημιουργία νέων θέσεων για διορισμό των αποφοίτων των ανώτατων στρατιωτικών σχολών της Ελλάδας θα μειώνονται κατά μία θέση για κάθε Αξιωματικό που θα αφυπηρετεί, η οποία θα μπορεί να αναπληρωθεί μόνο μετά την πάροδο πέντε ετών.

Με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπολογίζεται ότι για κάθε Αξιωματικό που θα αφυπηρετεί με βάση τις προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις, το δημόσιο θα επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος ύψους £54.600 περίπου, κατά μέσο σταθμικό όρο, το δε συνολικό πρόσθετο κόστος του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης θα ανέλθει περίπου στα £5.000.000. Οι προσωρινές διατάξεις που αφορούν το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης Αξιωματικών και οι οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή τους συζητήθηκαν με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δεν ενίσταται στην προώθησή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες πρόνοιές τους. Στη βάση της ενημέρωσης που είχε, η επιτροπή υπέβαλε στο Υπουργείο Άμυνας εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων προνοιών των κανονισμών, τις οποίες το υπουργείο υιοθέτησε και τις ενσωμάτωσε στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Τη θέσπιση προσωρινής διάταξης, που θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, σύμφωνα με την οποία να υπόκειται σε κρίση από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και ο Αντιστράτηγος, νοουμένου ότι δεν έχει διοριστεί ως Αρχηγός ή ως Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

2. Τη θέσπιση προσωρινής διάταξης, που θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, που καθορίζει τις διαβαθμίσεις των κρίσεων του Αντιστράτηγου και τις προϋποθέσεις της διαβάθμισης της κάθε κρίσης.

3. Τη θέσπιση προσωρινής διάταξης αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα Αξιωματικού με το βαθμό Αντιστράτηγου που θα αφυπηρετεί, με βάση την οποία, σε περίπτωση που κρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να αφυπηρετεί με το βαθμό που φέρει κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του και τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα θα υπολογίζονται με βάση την υπηρεσία που θα είχε, αν παρέμενε στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας.

4. Την προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία η ισχύς όλων των προσωρινών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς να τεθεί σε εφαρμογή ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να παρασχεθεί χρόνος σε Αξιωματικούς που επιθυμούν να αφυπηρετήσουν πρόωρα να υποβάλουν αίτημα για ευδόκιμο τερματισμό της σταδιοδρομίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών που αφορά την προσωρινή διάταξη που καθορίζει το ποσοστό αφυπηρέτησης των Αξιωματικών, έτσι ώστε από τους Αξιωματικούς με το βαθμό Συνταγματάρχη που κρίνονται κάθε χρόνο ποσοστό που θα κυμαίνεται από 30% μέχρι 40% να κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή ως αποστρατευτέοι, αντί ποσοστό τουλάχιστο 30% που προτείνεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί τελικά έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002».

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή έκρινε ότι απαιτείται η θεσμοθέτηση του μέγιστου αριθμού θέσεων Αξιωματικών στο Στρατό της Δημοκρατίας στους βαθμούς του Αντιστράτηγου, Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη για τα επόμενα πέντε χρόνια, γι’ αυτό και κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου με τον τίτλο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002», για την οποία έχει κυκλοφορήσει σχετική έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε οι Κύπριοι Αξιωματικοί του στρατού να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης σε θέματα ανέλιξης με αυτή της οποίας τυγχάνουν οι Ελλαδίτες Αξιωματικοί.

14 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων