Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Γιάννος Λαμάρης

Μη μέλη της επιτροπής:

Πρόδρομος Προδρόμου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το 2002-2003, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους £76.107.865 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την πώληση σιτηρών ύψους £34.880.000 και από επιχορήγηση της κυβέρνησης ύψους £37.985.345. Σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί οποιεσδήποτε νέες θέσεις ή αναβαθμίσεις θέσεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και ειδικότερα για τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η επιτροπή ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότεροι στόχοι της επιτροπής είναι η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, η αναβάθμιση των εργαστηρίων για τον έλεγχο των σιτηρών, καθώς και η εισαγωγή σύγχρονου συστήματος μηχανογράφησης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για το ύψος των αποθεμάτων σιτηρών που κρίνονται ουσιαστικές για την έγκαιρη λήψη σωστών αποφάσεων. Ενημερώθηκε επίσης για την ντόπια παραγωγή, η οποία παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με την περσινή, που ήταν μόνο 109.878 τόνοι κριθάρι και 8.977 τόνοι σιτάρι, και αναμένεται να φθάσει τους 160.000 τόνους κριθάρι και περισσότερους από 9.000 τόνους σιτάρι. Η σημαντική αύξηση οφείλεται στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και της ενημέρωσής της από τους αρμοδίους, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το 2002-2003, αφού όμως ταυτόχρονα μειωθεί κατά £55.000 το προτεινόμενο στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό κονδύλι ύψους £140.000 για αγορά υπηρεσιών με σκοπό την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο (άρθρο 17).

Η επιτροπή εισηγείται τη μείωση του κονδυλίου αυτού, συνεπής προς προηγούμενη δέσμευσή της που είχε αναληφθεί στα πλαίσια της συζήτησης σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2001, με τον οποίο εζητείτο η έγκριση πληρωμής ποσού £15.000 από το ταμείο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και η χρήση του για προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών συμβούλου, με σκοπό τη μελέτη διάφορων σεναρίων μετεξέλιξης της επιτροπής, ώστε η λειτουργία της να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού δεν προτίθεται να εγκρίνει ποσό που να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των £100.000 για την εκπόνηση τέτοιων μελετών, συμπεριλαμβανομένων και των £15.000 που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή με τον εν λόγω συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

28 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων