Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Συμφωνίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT (Κυρωτικός) Νόμος του 2002» και «Ο περί της Τροποποίησης του Άρθρου 23 της Συμφωνίας Λειτουργίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος

Άντρος Κυπριανού

Ελένη Θεοχάρους

Μάρκος Κυπριανού

Τάκης Χατζηγεωργίου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της αναδομημένης Συμφωνίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT, η επικύρωση της οποίας από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 54.979 και ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2002 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της τροποποίησης της Συμφωνίας Λειτουργίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT, η επικύρωση της οποίας από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε επίσης με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας και της τροποποίησης της συμφωνίας, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων INTELSAT από το 1973 και έχει επίσης κυρώσει τη διακρατική συμφωνία που διέπει τις σχέσεις των κρατών μελών του οργανισμού. Πρόσθετα, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή, η οποία και υπέγραψε τη συμφωνία λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών διά δορυφόρων INTELSAT.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι η συμφωνία λειτουργίας του INTELSAT δεν είχε κυρωθεί με νόμο, όπως θα έπρεπε και όπως έγινε στην περίπτωση της σύμβασης INTELSAT, κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθεί για ψήφιση το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Επίσης κρίθηκε σκόπιμο με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο να κυρωθούν ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο της συμφωνίας λειτουργίας, οι οποίες αποφασίστηκαν σε σχετικές συνελεύσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση και των δύο υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, καθώς και της τροποποίησης της συμφωνίας αντίστοιχα.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων