Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εργολήπτη και Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Κυριάκος Τυρίμος

Ζαχαρίας Κουλίας

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Απριλίου και στις 28 Μαΐου 2002. Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (ε) του άρθρου 51 του νόμου περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη δεοντολογία η οποία πρέπει να τηρείται από τους εγγεγραμμένους εργολήπτες, καθώς και τη διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα δεν είχαν θεσπιστεί οποιοιδήποτε πειθαρχικοί κανονισμοί, γεγονός που καθιστούσε ανεπαρκή την υφιστάμενη νομοθεσία ως προς την εφαρμογή της. Με τη θέσπιση των εν λόγω κανονισμών θα παρέχεται το δικαίωμα στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών να επιλαμβάνεται, με συνοπτικές διαδικασίες, των πειθαρχικών παραπτωμάτων των εργοληπτών. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του εν λόγω συμβουλίου θα καταστεί πιο έντονη και αποτελεσματική στη συνείδηση των πολιτών, αφού με τους υπό αναφορά κανονισμούς θα έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται άμεσα όλων των περιπτώσεων πειθαρχικών αδικημάτων των εργοληπτών.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών η επιτροπή διαπίστωσε την ανάγκη για νομοτεχνική βελτίωση των κειμένων τους, καθώς και για συμπερίληψη σ’ αυτούς τύπου κλήσης που αφορά την εμφάνιση του διωκόμενου εργολήπτη ενώπιον του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, αφού συνεργαστεί με το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, καθώς και την ΟΣΕΟΚ, να υποβάλει τον εν λόγω τύπο κλήσης υπό τη μορφή παραρτήματος, το οποίο θα επισυναφθεί στο τέλος των υπό μελέτη κανονισμών.

Τα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη, ανταποκρινόμενα στο αίτημα της επιτροπής, ετοίμασαν τον εν λόγω τύπο κλήσης, τον οποίο το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών απέστειλε στην επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2002.

Συγκεκριμένα, στον τύπο κλήσης καθορίζεται συνοπτικά η εναντίον του διωκόμενου κατηγορία για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο καλείται να εμφανιστεί για ακρόαση ενώπιον του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.

Η επιτροπή παράλληλα αποφάσισε να επιφέρει στους κανονισμούς ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν την πειθαρχική διαδικασία και ειδικότερα τα εξής:

1. Τη διαγραφή της επιφύλαξης από την παράγραφο (2) του Κανονισμού 11 σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε έρευνα για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και αυτεπάγγελτα χωρίς τον ορισμό εισηγητή·

2. την προσθήκη στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 12 πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε κοινοποίηση προς το διωκόμενο εργολήπτη θα μπορεί να γίνεται και με επίδοση κλήσης και όχι μόνο με διπλοσυστημένη επιστολή· και

3. τη διαμόρφωση της παραγράφου (4) του Κανονισμού 12 σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης της υπόθεσης για πειθαρχικά παραπτώματα, ώστε να συνάδει με τις αντίστοιχες πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με το σκοπό των προτεινόμενων κανονισμών, καθώς και με τις τροποποιήσεις που επέφερε σ’ αυτούς η επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ενσωμάτωσε τον υπό αναφορά τύπο κλήσης στο κείμενο των εν λόγω κανονισμών και αφού επέφερε σ’ αυτούς, σύμφωνα με τα πιο πάνω, όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές αλλαγές και διορθώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων