Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, αναπλ. πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε αρχικά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Στη συνέχεια και μετά από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αποφασίστηκε το εν λόγω νομοσχέδιο να παραπεμφθεί για περαιτέρω μελέτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 15 Απριλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του βασικού νόμου με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με τα άρθρα 43 έως 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθιερώνουν το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, με τα άρθρα 49 έως 55, που αφορούν το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τα άρθρα 56 έως 60, που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σκοπείται η κατάργηση κάθε διάκρισης μεταξύ Κυπρίων πολιτών και πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, την έκδοση εφημερίδας, την ίδρυση τυπογραφείου και την καταβολή των σχετικών τελών. Επιπρόσθετα, σκοπείται η αύξηση των τελών για εγγραφή εφημερίδων και περιοδικών και για κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η πλευρά μας δεσμεύτηκε να υιοθετήσει την προτεινόμενη νομοθεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003. Όσον αφορά τις προτεινόμενες αυξήσεις των τελών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, λόγω του ότι τα ισχύοντα τέλη είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, παρ’ όλο που υποστήριξαν την ανάγκη εναρμόνισης της ισχύουσας περί Τύπου νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, υποστήριξαν πως δε θα πρέπει να δοθούν δικαιώματα για ισοτιμία και προνόμια στους Ευρωπαίους πολίτες πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε τέτοια περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ο εγχώριος τύπος να εξαφανιστεί. Για τους πιο πάνω λόγους οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο εναρμόνισης της νομοθεσίας μας στον τομέα αυτό σε μεταγενέστερη από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ημερομηνία.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε πως, με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η πλευρά μας, θα πρέπει να εναρμονιστούμε στον τομέα αυτό με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο καθορίζοντας ως χρόνο έναρξης ισχύος του την ημερομηνία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προτείνεται, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν την αύξηση των τελών, για τις οποίες εισηγήθηκε να καθοριστεί ως χρόνος έναρξης ισχύος τους η ημερομηνία της δημοσίευσης του προτεινόμενου νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, υιοθετεί την εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο όπως έχει διαμορφωθεί, με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων