Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Σοφοκλής Φυττής

Παναγιώτης Δημητρίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της τελωνειακής μας νομοθεσίας με τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως με τη δημιουργία της κατάλληλης νομοθετικής υποδομής για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την τελειοποίηση εμπορευμάτων προς επανεξαγωγή, καθώς και την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου για την έγκριση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των αποθηκών αποταμίευσης.

Οι πέντε προτεινόμενοι κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 της πιο πάνω νομοθεσίας, στοχεύουν στην εναρμόνιση με τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τα αντίστοιχα εμπορεύματα ή είδη που εισάγονται με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής για καθορισμένους σκοπούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τα πιο πάνω νομοθετήματα, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου και την έγκριση των πέντε κανονισμών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ομάδα των προτεινόμενων νομοθετημάτων περιλαμβάνονταν και κανονισμοί για την προσωρινή εισαγωγή σκαφών αναψυχής, οι οποίοι όμως δεν προωθήθηκαν από την επιτροπή για έγκριση, γιατί ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από την εκτελεστική εξουσία που δεν ήταν δυνατόν να δοθούν κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Γι’ αυτό η επιτροπή επιφυλάσσεται να τους προωθήσει στην ολομέλεια, αφού συγκεντρώσει και μελετήσει τα εν λόγω στοιχεία.

27 Μαΐου 2002

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

2. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα για Δοκιμές) Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εφεδρικά Μέσα Παραγωγής) Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Συσκευασίες) Κανονισμοί του 2002.

5. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα που Εισάγονται Ευκαιριακά και σε Ειδικές Περιπτώσεις) Κανονισμοί του 2002.

6. Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Εμπορεύματα για Χρήση στην Παραγωγή Προϊόντων για Εξαγωγή) Κανονισμοί του 2002.

27 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων