Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου, στις 15 Απριλίου και στις 27 Μαΐου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση της ισχύουσας περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) νομοθεσίας και η θέσπιση νέας ενοποιημένης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την προτεινόμενη νομοθεσία εισάγεται, μεταξύ άλλων, πρόνοια, με βάση την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο καθορισμός επιφυλασσόμενης τιμής αναγκαστικής πώλησης ακινήτου, χωρίς να απαιτείται αίτηση, για να αποφεύγεται η πώληση ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές, καθώς και ο καθορισμός νέας επιφυλασσόμενης τιμής μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία εκτίμησης της αξίας του ακινήτου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου υπέβαλαν στην επιτροπή εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων προνοιών του που αφορούν τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων των διαδικασιών που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση αναγκαστικής πώλησης ακινήτου. Η επιτροπή, υπό το φως των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν, κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών να μελετήσουν, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, τις εισηγήσεις που υπέβαλαν οι τελευταίοι. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε μεταγενέστερο στάδιο, επήλθε συμφωνία μεταξύ τους στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και διαμορφώθηκε ανάλογα το κείμενό του. Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος του 2002».

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων