Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σκύλων Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιαννάκης Θωμά

Σοφοκλής Φυττής

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Κώστας Κωνσταντίνου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Περδίκης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων άρχισαν την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου, το οποίο παραπέμφθηκε ενώπιόν τους, σε κοινή συνεδρία τους που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2000. Στη συνέχεια και έπειτα από σχετική συνεννόηση των προέδρων των εν λόγω επιτροπών, το νομοσχέδιο εξετάστηκε μόνο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2001 και στις 14 και 21η Φεβρουαρίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών (επαρχιακές διοικήσεις), Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Ταμείου Θήρας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, του Ομίλου Κυνόφιλων Κύπρου, του Ομίλου Κούρτσχααρ Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Κυνηγετικού Συλλόγου ΚΥΣΣΑ Λατσιών, της οργάνωσης “Κιβωτός”, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της ισχύουσας περί Σκύλων νομοθεσίας και η αντικατάστασή της με νέα νομοθεσία με την οποία ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας, κατοχής και σήμανσης των σκύλων, καθώς επίσης και θέματα που άπτονται της ευημερίας και των συνθηκών διαβίωσης των σκύλων, ώστε να συνάδει με τις διεθνείς σχετικές συμβάσεις τις οποίες έχει επικυρώσει η Κύπρος.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας κατοχής σκύλων·

· η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για διατήρηση κατάλληλων υποστατικών φύλαξης σκύλων σε ορισμένες περιπτώσεις·

· η τήρηση μητρώου εγγραφής σκύλων και η διαδικασία σήμανσης των εγγεγραμμένων σκύλων·

· η μεταχείριση αδέσποτων σκύλων·

· η απαγόρευση εισαγωγής, κατοχής, πώλησης και αναπαραγωγής σκύλων επικίνδυνων φυλών·

· οι υποχρεώσεις των προσώπων που κατέχουν σκύλους για αναπαραγωγή και οι περιπτώσεις που επιτρέπουν τη θανάτωσή τους·

· ρυθμίσεις αναφορικά με την εγγραφή και την εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων·

· ο καθορισμός των τελών για έκδοση άδειας κατοχής σκύλων, καθώς και των τελών έκδοσης άδειας χρήσης κυνηγετικών σκύλων·

· τα προβλεπόμενα αδικήματα και ποινές, καθώς και η εξώδικη ρύθμιση ορισμένων αδικημάτων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς, οι εκπρόσωποι των οποίων υπέβαλαν τις απόψεις τους στην επιτροπή τόσο γραπτώς όσο και προφορικά.

Η επιτροπή, ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός διιστάμενων απόψεων των διαφόρων πλευρών σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σε μια προσπάθεια εξασφάλισης συναινετικών κατά το δυνατό θέσεων, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με τους εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων συνδέσμων/οργανώσεων και να υποβάλει στη συνέχεια κωδικοποιημένες τις προτάσεις/θέσεις τους. Στη βάση της θέσης αυτής της επιτροπής το Υπουργείο Εσωτερικών συζήτησε με όλους τους ενδιαφερόμενους το όλο θέμα, κωδικοποιώντας σε ειδικό πίνακα όλες τις εισηγήσεις και αντιπαραβάλλοντας για κάθε μια από αυτές και τις θέσεις του υπουργείου.

Κατά την κατ’ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να επιφέρει σ’ αυτό ορισμένες τροποποιήσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

· Να εξαιρούνται από την καταβολή τελών για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου οι κτηνοτρόφοι, οι ποιμένες και οι τυφλοί.

· Να αυξηθεί από έξι μήνες σε τρία χρόνια η περίοδος μετά την πάροδο της οποίας η απώλεια σκύλου από τον κάτοχό του συνεπάγεται την ακύρωση της σχετικής άδειας κατοχής του.

· Να διαγραφεί η διάταξη του νέου κειμένου του νομοσχεδίου με βάση την οποία παρέχεται το δικαίωμα εκτός από την αστυνομία και σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να προβαίνει σε θανάτωση σκύλων στις εξαιρετικές περιπτώσεις που καθορίζονται.

· Τέλος η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, μείωσε από £25 σε £20 το τέλος για την άδεια κατοχής αρσενικού σκύλου και συμπεριέλαβε νέα κατηγορία τέλους £150 για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου επικίνδυνης φυλής μη στειρωμένου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, θεωρώντας υπερβολικά ορισμένα από τα προτεινόμενα τέλη, εισηγούνται τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. μείωση από £20 σε £15 του τέλους για άδεια κατοχής αρσενικού σκύλου·

2. κατάργηση της νέας κατηγορίας τέλους ύψους £150 για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου επικίνδυνης φυλής μη στειρωμένου, ώστε και για την κατηγορία αυτή να ισχύει το ίδιο τέλος ύψους £100 για σκύλους επικίνδυνης φυλής στειρωμένους. Για τη θέση τους αυτή οι ίδιοι βουλευτές επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπό το φως των πιο πάνω θέσεων της, διαμόρφωσε ανάλογα τις διατάξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002».

4 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων