Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σφαγείων Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιαννάκης Θωμά

Άριστος Χρυσοστόμου

Γεώργιος Τάσου

 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ύστερα όμως από συνεννόηση μεταξύ του προέδρου της και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αυτό αποφασίστηκε να εξεταστεί από την τελευταία ως την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, του Δημοτικού Σφαγείου Πάφου, της ΠΟΒΕΚ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποιμνιοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Χοιροτρόφων και του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Η Ένωση Δήμων Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αιγοπροβατοτρόφων, η Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτρόφων και το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηνιάτρων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν απέστειλαν εκπροσώπους τους στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της νομοθεσίας που διέπει τα σφαγεία με νέα νομοθεσία, με την οποία εισάγεται η φιλελευθεροποίηση της ίδρυσης σφαγείων κατά τρόπο που ο τομέας παραγωγής κρέατος να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού, οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, προβλέπονται ειδικότερα τα πιο κάτω:

1. Παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία με σχετικό διάταγμά του να αποφασίζει την ίδρυση συμβουλίου κεντρικού σφαγείου και την κατασκευή κεντρικού σφαγείου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο ύστερα από σχετική αίτηση από αρχές τοπικής διοίκησης.

2. Τα σφαγεία θα ιδρύονται και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την υγιεινή του κρέατος.

3. Για κάθε σφαγείο θα λειτουργεί συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε μέχρι δεκαπέντε μέλη, τα οποία θα διορίζονται από κοινού από τις συμμετέχουσες αρχές τοπικής διοίκησης για τριετή θητεία.

4. Στις αρμοδιότητες κάθε συμβουλίου θα εμπίπτουν θέματα που σχετίζονται με την ανέγερση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του σφαγείου, καθώς και με τη διατήρηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων και με κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση των εξουσιών του όπως ειδικότερα καθορίζεται.

5. Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το συμβούλιο κάθε σφαγείου θα μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων.

6. Ύστερα από άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου θα επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλων σφαγείων εκτός από τα κεντρικά, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας για την υγιεινή του κρέατος.

7. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική γνωστοποίησή του.

Επεξηγώντας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση, ανέφερε πως αυτή εισάγει τη φιλελευθεροποίηση στον τομέα της παραγωγής κρέατος κατά τα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπίπτει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διεξαγωγής του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του κρέατος από κεντρική κρατική αρχή. Αναφερόμενος ο ίδιος εκπρόσωπος ειδικότερα στο θέμα του προσωπικού και των κτηνιάτρων που απασχολούνται σήμερα στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου και στο Δημοτικό Σφαγείο Πάφου, δήλωσε πως οι εν λόγω υπάλληλοι θα μετατεθούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις απολαβές ή στα καθήκοντά τους.

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου επισήμανε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, με την προτεινόμενη θεσμοθέτηση της φιλελευθεροποίησης στον τομέα των σφαγείων και τον επικείμενο ανταγωνισμό, αναμένεται να δημιουργηθούν πλείστα όσα προβλήματα στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, το οποίο ήδη βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε την παροχή ευχέρειας στο εν λόγω σφαγείο να εμπορεύεται τα κρέατα, καθώς και να προβαίνει σε άλλες ενέργειες, όπως επενδύσεις κεφαλαίων και έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας των υπαλλήλων του.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που υποστήριξε την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο φιλελευθεροποίηση στον τομέα των σφαγείων, εξέφρασε το φόβο ότι η δημιουργία πολλών σφαγείων μικρής δυναμικότητας ενδέχεται να πλήξει τον ανταγωνισμό.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, αφού επισήμαναν το γεγονός ότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για τα τέλη σφαγής, δήλωσαν ότι τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν θα έχουν περιορισμένη ποσότητα ζώων για σφαγή, με το ενδεχόμενο να μην εξυπηρετούν ικανοποιητικά τους καταναλωτές στην περιοχή όπου θα λειτουργούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπό το φως της εξέτασης όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση επιδιώκει την εναρμόνισή μας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σφαγείων, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διατυπωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Σφαγείων Νόμος του 2002».

Παράλληλα με την πιο πάνω εισήγησή της, η επιτροπή αναμένει ότι οι αρμόδιοι θα λάβουν έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και για την ικανοποιητική στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε ο έλεγχος που θα απαιτηθεί για όσα σφαγεία λειτουργήσουν να είναι από κάθε άποψη αποτελεσματικός, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

28 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων