Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος

 Παναγιώτης Δημητρίου

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Δώρος Θεοδώρου

Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 11, 20 και 27 Μαρτίου και στις 10 Ιουνίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί ενώπιον της Βουλής την 21η Δεκεμβρίου 1995, είναι η χορήγηση ειδικής αύξησης στη σύνταξη συνταξιοδοτηθέντων βουλευτών, οι οποίοι έπαυσαν να κατέχουν το αξίωμά τους κατά την περίοδο μεταξύ 16 Ιουλίου 1970 και 1ης Ιανουαρίου 1981.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του επιδόματος παραστάσεως που παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από το 1984.

Σκοπός του τρίτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η μεταβίβαση της σύνταξης των γυναικών αξιωματούχων ή πρώην αξιωματούχων, σε περίπτωση θανάτου τους, στο σύζυγο και στα τέκνα τους, κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες αξιωματούχους. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης και εξάλειψης της διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1990, ημερομηνία που εισήχθη ανάλογη ρύθμιση για τις γυναίκες κρατικούς υπαλλήλους. Με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η αναπροσαρμογή του ύψους της σύνταξης που καταβάλλεται στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας, όταν η υπηρεσία στο αξίωμα αυτό υπερβαίνει τους τριάντα μήνες.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, και ειδικότερα του νομοσχεδίου που αφορά την προτεινόμενη αύξηση στη σύνταξη παλιών βουλευτών, διαφάνηκε η ανάγκη διαμόρφωσης της ειδικής σύνταξης των βουλευτών, οι οποίοι αφυπηρέτησαν κατά την προτεινόμενη περίοδο, από το ποσό των £210 περίπου μηνιαίως που είναι σήμερα στο ελάχιστο ποσό κατώτατης σύνταξης το οποίο καθορίστηκε στις £325, το ποσό δε αυτό να αναθεωρείται κατά καιρούς, ανάλογα με τις προτεινόμενες αυξήσεις των συντάξεων και τις μεταβολές του τιμαριθμικού δείκτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου έχουν συμπεριληφθεί στο τρίτο νομοσχέδιο για καθαρά νομοτυπικούς λόγους. Συνεπώς, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμους του δεύτερου και του τρίτου νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκαν τελικά.

13 Ιουνίου 2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Χορηγήσεως Ειδικής Αύξησης στη Σύνταξη των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1995.

2. Ο περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και Γραφεία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

3. Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων