Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Σωτήρης Σαμψών

Δώρος Χριστοδουλίδης

Ζαχαρίας Κουλίας

Κώστας Παπακώστας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 7ης Μαρτίου και 6ης Ιουνίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου του και εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να επιτρέπεται σε Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες του Στρατού της Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους πρόσθετη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε μη στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με δαπάνες εν όλω ή εν μέρει της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα πρόωρης αφυπηρέτησης από τις τάξεις του στρατού, να αφυπηρετήσουν, νοουμένου ότι:

1. θα συμπληρώσουν πέραν της υποχρεωτικής ελάχιστης δεκαπενταετούς υπηρεσίας πρόσθετη υπηρεσία διάρκειας ίσης με το διπλάσιο της διάρκειας της πραγματοποιηθείσας εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή

2. αν γίνει αποδεκτή η παραίτησή τους ανεξάρτητα από την ελάχιστη υπηρεσία τους στο στρατό, θα καταβάλουν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό μορφή αποζημίωσης χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Άμυνας πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης ή της μετεκπαίδευσής τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να διασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικοί που εκπαιδεύονται σε μη στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με έξοδα της Δημοκρατίας θα υπηρετήσουν με την επάνοδό τους ή τουλάχιστον θα καταβάλουν τα έξοδα της μετεκπαίδευσής τους.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου διαφοροποίησε τις διατάξεις του που αφορούν το θέμα καταβολής αποζημίωσης, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι ο παραιτούμενος στρατιωτικός θα εκπληρώσει πριν από την πρόωρη αφυπηρέτησή του όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης ή της μετεκπαίδευσής του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002».

10 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων