Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Γιαννάκης Ομήρου

Άγις Αγαπίου

Χρίστος Κληρίδης

Δημήτρης Συλλούρης

 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε αρχικά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Στη συνέχεια, έπειτα από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αποφασίστηκε το εν λόγω νομοσχέδιο να παραπεμφθεί και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2002. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Αναπληρωτής Λειτουργός Μετανάστευσης. Κλήθηκαν επίσης, αλλά δεν παρευρέθηκαν, εκπρόσωποι του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς και η εναρμόνισή της με το κοινοτικό κεκτημένο στο Κεφάλαιο 24, «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις», και ειδικότερα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994 που αφορά την καθιέρωση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απομάκρυνση/απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών. Η καθιέρωση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου εμπίπτει στα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων απομάκρυνσης/απέλασης τα οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που τα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης αντιμετωπίζουν στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στο έδαφός τους και οι οποίοι πρέπει να απελαθούν, αλλά δεν κατέχουν τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο ρυθμίζει ειδικότερα την έκδοση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απέλαση αλλοδαπών που δεν είναι κάτοχοι εθνικών διαβατηρίων ή άλλων έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων της χώρας καταγωγής τους ή της χώρας της οποίας έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια και δεν μπορούν να προμηθευτούν έγκαιρα τέτοιο έγγραφο από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας αυτής. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται από τον τμηματάρχη, αφού προηγουμένως εξεταστούν οι λόγοι οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλουν την έκδοσή του, για ένα μόνο ταξίδι προς τη χώρα που αναγράφεται σε αυτό, έχει ισχύ μέχρι έξι μήνες και δεν παρέχει στον κάτοχό του δικαίωμα επανεισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο δεν αποδεικνύει ούτε θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την υπηκοότητα του κατόχου του, ο οποίος δεν αποκτά δικαίωμα παροχής προστασίας από την Κυπριακή Δημοκρατία ή τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εν λόγω σύσταση δεν αποτελεί δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία ως χώρα η οποία τελεί υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εναρμονιστεί με αυτή και να υιοθετήσει την προτεινόμενη νομοθεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003. Ωστόσο, η κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στο παρόν στάδιο δικαιολογείται από το γεγονός ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος τόσο για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου ταξιδιωτικού εγγράφου όσο και για την εκτύπωσή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έναρξη της ισχύος του κατά το χρόνο ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί την 1η Ιανουαρίου 2003, όπως προτείνεται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργου Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο υιοθετώντας παράλληλα την εισήγηση της επιτροπής Εσωτερικών για έναρξη της ισχύος του κατά το χρόνο ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων