Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:

Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

Γιώργος Λιλλήκας

Ανδρέας Χρίστου

Σταύρος Ευαγόρου

Άγις Αγαπίου

Γιάννος Λαμάρης

Δημήτρης Συλλούρης

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιαννάκης Ομήρου

Μαρία Κυριακού

Χρίστος Κληρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν από την ολομέλεια του σώματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της κειμένης νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στα θέματα που αφορούν το Κεφάλαιο 3 για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Όπως είναι γνωστό, τόσο η βασική νομοθεσία για το χρηματιστήριο όσο και οι σχετικοί κανονισμοί έχουν ήδη υιοθετήσει το μεγαλύτερο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά τον τομέα αυτό. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σκοπείται ακριβώς η συμπλήρωση της εναρμόνισης με την ενσωμάτωση και των υπόλοιπων σχετικών οδηγιών που δεν είχαν μέχρι σήμερα ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία που αφορούν:

1. τις πληροφορίες που απαιτείται να αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο εκδοτών προς εισαγωγή των τίτλων τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,

2. την παραχώρηση της δυνατότητας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για ανταλλαγή πληροφοριών και σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής προς αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους,

3. τον αυστηρότερο καθορισμό του τι αποτελεί έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείας για σκοπούς υποχρέωσης ανακοινώσεων συναλλαγών.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιφέρονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις, που έχουν ως στόχο:

· την παροχή της δυνατότητας σε πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν χρηματιστηριακές υπηρεσίες να γίνουν μέλη του ΧΑΚ, εφόσον θα πληρούν μόνο μερικές από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σήμερα,

· τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την εισαγωγή παραστατικών τίτλων στο ΧΑΚ,

· τη μείωση του ποσού της αναμενόμενης συνολικής χρηματιστηριακής αξίας τίτλων που εισάγονται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος που διαθέτει χρηματιστηριακή αγορά, ώστε να είναι περίπου £575.000 και όχι £2.000.000 που προβλέπονται σήμερα,

· την προσθήκη διατάξεων που καλύπτουν τα θέματα της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σε περιπτώσεις εισαγωγής μετοχών μεταλλευτικών εταιρειών, παραστατικών τίτλων μετοχών και διάφορων άλλων κατηγοριών μετοχών που δεν προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Τέλος, προτείνονται διατάξεις που αφορούν την παροχή της ευχέρειας στο συμβούλιο του ΧΑΚ να δημοσιοποιεί περιπτώσεις εκδοτών που δεν τηρούν τις σχετικές συνεχείς υποχρεώσεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε καταρχάς το εν λόγω νομοσχέδιο και τους εν λόγω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η επιτροπή, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία από τους αρμοδίους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε στη συνέχεια το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους αρμοδίους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό εισηγείται επίσης την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Υπό το φως της εισήγησης και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, καλείται η Βουλή να ψηφίσει σε νόμο το νομοσχέδιο και να εγκρίνει τους κανονισμούς.

10 Ιουνίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων