Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Γιάννος Λαμάρης

Μη μέλη της επιτροπής:

Παναγιώτης Δημητρίου

Μάριος Ματσάκης

Πρόδρομος Προδρόμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε συνεδρία στις 20 Μαΐου 2002 και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε στις 25 Απριλίου 2002 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή κατ’ επίκλησιν του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ο λόγος της αναπομπής, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2002, είναι ο ακόλουθος:

Με τον ψηφισθέντα νόμο μεταβάλλονται ουσιαστικές διατάξεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται, πράγμα το οποίο πρέπει να αποφεύγεται, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η άσκηση από την κυβέρνηση ορθολογιστικής οικονομικής πολιτικής. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τις περιοριστικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 167 του συντάγματος.

Όπως είναι γνωστό, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2002 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους £150.000 το οποίο παρέχεται στις οργανώσεις νεολαίας, μέλη της πολιτικής επιτροπής του Οργανισμού Νεολαίας, υπό μορφή χορηγίας. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, όπως αυτή είχε αρχικά περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, το 30% του ποσού αυτού κατανέμεται ισομερώς στις πιο πάνω οργανώσεις, ενώ το υπόλοιπο 70% χορηγείται σε αυτές με βάση τη δύναμη που εξασφάλισαν τα κόμματα στα οποία ανήκουν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Επειδή κατά τη νέα βουλευτική περίοδο εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και νέα κόμματα τα οποία, με βάση τη σχετική νομοθεσία, δεν είχαν το δικαίωμα να λαμβάνουν την πιο πάνω χορηγία, κρίθηκε σκόπιμο, με τη σύμφωνη γνώμη των δικαιούχων κομμάτων, το ποσό των £150.000 να αναδιανεμηθεί, έτσι που και τα νέα κόμματα να επωφελούνται, εφόσον έχουν οργανώσεις νεολαίας.

Υπό το φως της πιο πάνω απόφασης, η Βουλή ψήφισε σε νόμο την τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, με βάση την οποία:

1. Παρέχεται ως βασική χορηγία σε όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις νεολαίας των οποίων τα κόμματα εκπροσωπούνται στη Βουλή ποσό ύψους £3.000 (£3.000 X 7 = £21.000).

2. Το υπόλοιπο ποσό ύψους £129.000 κατανέμεται με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Επανεξετάζοντας τον πιο πάνω νόμο η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ακούσει τις απόψεις τόσο του Υπουργού Οικονομικών όσο και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε, όπως έχει διαμορφωθεί από τη Βουλή, δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε συνταγματική διάταξη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος να εμμείνει στην αρχική απόφασή της.

Προβαίνοντας στην εισήγηση αυτή η επιτροπή δηλώνει ότι ο τρόπος κατανομής της χορηγίας στις οργανώσεις νεολαίας, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο, καθορίστηκε κατόπιν συμφωνίας όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

22 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων