Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, αναπλ. πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο των υπό συζήτηση νομοσχεδίων όσο και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στο κεφάλαιο 13 που αφορά την κοινωνική πολιτική και απασχόληση. Ειδικότερα, με το πρώτο προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:

1. Το ατομικό δικαίωμα σε άνδρες και γυναίκες για λήψη γονικής άδειας, άνευ αποδοχών, η διάρκεια της οποίας μπορεί να φθάσει έως δεκατρείς εβδομάδες λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού·

2. το δικαίωμα άδειας για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά περιστατικά, όπως ασθένεια ή ατύχημα, που καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου·

3. το δικαίωμα ανδρών και γυναικών να απολαύουν ίσης μεταχείρισης, χωρίς καμιά άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από τον προτεινόμενο νόμο.

Επίσης, προβλέπεται η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου αστικής φύσεως ή σε διαδικασίες ενώπιον άλλης αρμόδιας αρχής.

Με τα υπόλοιπα προτεινόμενα νομοσχέδια και τους κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση συνεπακόλουθων αλλαγών, που είναι αναγκαίες ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της πιο πάνω νομοθεσίας για τη γονική άδεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία για το θεσμό της γονικής άδειας και τον τρόπο που αυτός εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, καθώς και για τις δυνατότητες της χώρας μας να τον εφαρμόσει, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο των υπό συζήτηση νομοσχεδίων όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους και την έγκρισή τους αντίστοιχα.

 

21η Μαΐου 2002

Αρ. φακ.: 23.01.123.2002

23.01.124.2002

23.01.125.2002

23.01.126.2002

23.01.127.2002

23.03.123.2002

ΒΑ/ΝΑ / DATA/2002/VA/23.01.123.2002EK

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002.

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

3. Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002.

4. Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002.

5. Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002.

6. Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002.

21η Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων