Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σοφοκλής Φυττής

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Τάκης Χατζηγεωργίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριών της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2001 μέχρι 14 Μαΐου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και άλλοι υπηρεσιακοί αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού , καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 76 της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, σκοπείται η διεύρυνση της έννοιας της αναγνωρισμένης υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, έτσι ώστε για σκοπούς προαγωγής και μείωσης ωρών διδασκαλίας να καλύπτεται και η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών λειτουργών στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Επίσης προτείνεται η τροποποίηση των προνοιών του κανονισμού 5 που αφορά την αναγνώριση τεχνικής πείρας, ώστε να καλύπτεται και η νέα ειδικότητα του Καθηγητή Τεχνολογίας σ’ ό,τι αφορά προσαυξήσεις για τεχνική πείρα.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή είχε την ευκαιρία να διεξέλθει στο σύνολό τους τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση κανονισμών, αφού άκουσε και τις σχετικές εισηγήσεις και διαπιστώσεις των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ύστερα από συνεννόηση με την ΟΕΛΜΕΚ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την κατάργηση ορισμένων προνοιών ή την προσθήκη νέων στο κείμενο των βασικών κανονισμών, αποβλέποντας στη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η επιτροπή συμμεριζόμενη την άποψη ότι η προβλεπόμενη σήμερα στον κανονισμό 12 ρύθμιση σ’ ό,τι αφορά την περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας εκπαιδευτικού λειτουργού είναι ανεδαφική και ότι οι οποιοιδήποτε τυχόν λόγοι που αρχικά την επέβαλαν δεν υφίστανται πλέον, αποφάσισε την κατάργηση του εν λόγω κανονισμού. Επίσης η επιτροπή έκρινε αναγκαία την προσθήκη νέας πρόνοιας με σκοπό τη φραστική διασαφήνιση της υφιστάμενης ρύθμισης, με βάση την οποία σήμερα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Τέλος, δεδομένης της ισχύουσας ρύθμισης για την υπό ορισμένες προϋποθέσεις αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και σε άλλες υπηρεσίες, νοουμένου ότι τέτοια υπηρεσία εμπεριέχει το στοιχείο της καθοδήγησης και της εποπτείας, η επιτροπή κρίνει βάσιμη και την ανάλογη ρύθμιση της περίπτωσης προϋπηρεσίας στο Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.

Με βάση τις πιο πάνω θέσεις της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έχει διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Αρ. φακ.: 23.03.078.2001

15 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων