Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

 

Κυριάκος Τυρίμος

Μη μέλη της επιτροπής:

Θάσος Μιχαηλίδης

Κώστας Κωνσταντίνου

Μάριος Ματσάκης

Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνέταξε έκθεση για το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, η οποία κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου 2002. Επειδή όμως διεφάνη η ανάγκη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων, κρίθηκε σκόπιμο από το σώμα να αναβληθεί η συζήτησή τους και να επανεξεταστούν από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, αποφάσισε να τα τροποποιήσει ανάλογα, ώστε:

1. να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου “χώρος απαγόρευσης καπνίσματος”, ώστε να περιλαμβάνει και τους χώρους πώλησης τροφίμων, τα κλιμακοστάσια και τους κοινόχρηστους χώρους των δημόσιων κτιρίων, καθώς και τους χώρους όπου εξυπηρετείται το κοινό.

2. να διευρυνθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος χρόνου η χρονική περίοδος μετά την πάροδο της οποίας θα πρέπει να μετακινηθούν οι υφιστάμενες διαφημίσεις προϊόντων καπνού. και

3. να διαγραφούν οι διατάξεις που αφορούν τη διαφήμιση προϊόντων καπνού, οι οποίες εκ παραδρομής δε διεγράφησαν στα πλαίσια της προηγούμενης απόφασης της επιτροπής για πλήρη απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης των προϊόντων αυτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

14 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων