Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Γιώργος Βαρνάβα

Ιωνάς Νικολάου

 

Θάσος Μιχαηλίδης

Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:

Γιάννος Λαμάρης

Αντώνης Χατζηρούσος

Σοφοκλής Φυττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η ίδια, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2002.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK), ώστε η αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη για την επιλογή των υποτρόφων, να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003. Επίσης, σκοπείται η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003 της ισχύος των κανονισμών οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του ίδιου ειδικού άρθρου και οι οποίοι ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων.

Με τη συνέχιση της προσωρινής ρύθμισης που προτείνεται, οι εν λόγω διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται από το συμβούλιο του ιδρύματος εφικτό έπειτα από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε να καταθέσει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου ύστερα από παραστάσεις στις οποίες είχαν προβεί εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ, στα πλαίσια των οποίων αρμοδίως πληροφορήθηκε ότι το ίδρυμα και το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησαν στην ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο όμως για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς και διαδικαστικούς δε θα ήταν δυνατό να κατατεθεί στη Βουλή έγκαιρα, πριν από τη λήξη της τρέχουσας παράτασης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή, σε συνεννόηση με τους πιο πάνω αναφερόμενους εκπροσώπους, αποφάσισε να προωθήσει την εν λόγω ρύθμιση με την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου.

Αναφορικά με την αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του ΙΚΥΚ, κατά την αρχική συζήτηση της ισχύουσας προσωρινής ρύθμισης και στη συνέχεια κατά τη συζήτηση της παράτασής της, είχαν επισημάνει στην επιτροπή ότι οι υπό αναφορά διατάξεις καθιστούν την επιλογή υποτρόφων δυσχερέστατη, για το λόγο ότι οι υποψήφιοι ένεκα των σπουδών τους στο εξωτερικό δε βρίσκονται στην Κύπρο. Γι’ αυτό είχε κριθεί αναγκαίο, ως προσωρινή ρύθμιση, οι διατάξεις αυτές να εφαρμόζονται, μόνο όταν αρμοδίως τούτο κρίνεται εφικτό. Εξάλλου η επιτροπή υπενθυμίζει ότι στα πλαίσια των ίδιων συζητήσεων είχε ενημερωθεί αρμοδίως ότι ετοιμάζεται γενική αναθεώρηση της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, καθώς και των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτήν, έργο το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

14 Μαίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων