Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω νομοσχέδια και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, που αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη ρύθμιση των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό σκοπείται η ρύθμιση των ελάχιστων περιόδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ετήσιας άδειας, του χρόνου διαλείμματος, της μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, της υπερωριακής απασχόλησης, της διάρκειας της νυκτερινής εργασίας και της εργασίας κατά βάρδια. Με τα υπόλοιπα προτεινόμενα νομοσχέδια καθώς και τους κανονισμούς σκοπείται να επενεχθούν συνεπακόλουθες τροποποιήσεις στην υφιστάμενη πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των ρυθμίσεων σε σχέση με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα υπό συζήτηση νομοθετήματα έχουν συζητηθεί και εγκριθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Το μόνο σημείο που παρέμεινε ως αντικείμενο διαφοράς ήταν η επιφύλαξη των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σε σχέση με την ποινή φυλάκισης που προβλέπεται σε περίπτωση παράβασης της προτεινόμενης νομοθεσίας από τον εργοδότη, της οποίας ζήτησαν τη διαγραφή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους αρμοδίους για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους και την έγκριση των κανονισμών.

Η επιτροπή σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο επέφερε αριθμό τροποποιήσεων που κρίθηκαν σκόπιμες μετά την κατ’ άρθρον εξέτασή του. Η βασικότερη από τις τροποποιήσεις αυτές αφορά την προσθήκη σχετικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση ευνοϊκότερων όρων απασχόλησης για τους εργαζομένους από αυτούς που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον συμφωνούνται σε συλλογικές συμβάσεις ή κατοχυρώνονται με άλλη νομοθεσία ή άλλως πως.

14 Μαΐου 2002

Αρ. φακ.: 23.01.101.2002

23.01.102.2002

23.01.103.2002

23.01.104.2002

23.03.096.2002

23.03.095.2002

ΒΑ/ΝΑ / DATA/2002/VA/23.01.101.2002EK

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος του 2002.

2. Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

3. Ο περί Ωρών Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

4. Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

5. Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002.

6. Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002.

14 Μαΐου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων