Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που εμπίπτει στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα ο εκσυγχρονισμός του όλου συστήματος της προστασίας των νερών και του εδάφους από τη ρύπανση με περιεκτικότερη και πιο αποτελεσματική νομοθεσία. Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντικαθιστά την υφιστάμενη νομοθεσία με νέο κείμενο, το οποίο ενοποιεί, απλοποιεί, διευκρινίζει και επεκτείνει της πρόνοιές της.

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης, την υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των μεγάλων εγκαταστάσεων που προκαλούν ρύπανση των νερών και των εδαφών, καθώς και τη συστηματική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, είχε την ευκαιρία να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους αρμοδίους. Η επιτροπή, ως αποτέλεσμα της κατ’ άρθρον εξέτασης του νομοσχεδίου, έκρινε σκόπιμο να επιφέρει σ’ αυτό αριθμό τροποποιήσεων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αύξηση των προβλεπόμενων ποινών εκεί όπου προτείνονται χαμηλότερες ποινές από αυτές που προβλέπονται στην υπό αντικατάσταση νομοθεσία, καθώς και υιοθέτηση ομοιόμορφων ποινών για όλα τα ανάλογα αδικήματα.

2. Προσθήκη επιφύλαξης, ώστε στις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει εξώδικη ρύθμιση αυτή να επιτρέπεται μόνο για την πρώτη φορά που διαπράττεται το αδίκημα.

3. Προσθήκη πρόνοιας, ώστε για κάθε μέρα που συνεχίζεται το αδίκημα να θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα και ο αρμόδιος επιθεωρητής να υποχρεούται να προβαίνει σε δίωξη του παραβάτη.

4. Διεύρυνση της σύνθεσης της τεχνικής επιτροπής που ιδρύεται με βάση το παράρτημα του προτεινόμενου νόμου, ώστε σ’ αυτή να περιλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

5. Κατάργηση της πρόνοιας που προβλέπει ότι, κατά την εκδίκαση αδικήματος κατά παράβαση του προτεινόμενου νόμου, για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε από φορέα εκμετάλλευσης οποιασδήποτε εγκατάστασης, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, για την πώληση της κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας της εγκατάστασης. Αντί της πρόνοιας αυτής, γίνεται πρόβλεψη η πώληση ή η διάθεση των κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της εγκατάστασης να μπορεί να διατάσσεται από το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου και πρόσθετα από την ποινή που θα του επιβληθεί.

6. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, όταν ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφωνούν μεταξύ τους για το χειρισμό κάποιου θέματος που ρυθμίζεται από το νόμο, τότε η διαφωνία τους επιλύεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

7. Άλλες νομοτεχνικές τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για τη βελτίωση του κειμένου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού διαμόρφωσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. Παράλληλα όμως παρατηρεί ότι δεν είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο που το νομοσχέδιο αυτό κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ των υπουργών, αφού ως αποτέλεσμα υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων που, κατά την άποψη της επιτροπής, έχει ως συνέπεια την αναποτελεσματικότητα του νόμου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η σύγχυση αυτή των αρμοδιοτήτων προϋπήρχε στην υπό αντικατάσταση νομοθεσία, η επιτροπή δεν προτίθεται να καθυστερήσει την προώθηση της εναρμονιστικής νομοθεσίας, για να λύσει με αυτή την ευκαιρία ένα προϋπάρχον πρόβλημα. Ωστόσο, καλεί την κυβέρνηση να μελετήσει το θέμα των αρμοδιοτήτων και να επανέλθει με λύσεις που να καθιστούν τον προτεινόμενο νόμο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

24 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων