Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Μάριος Ματσάκης

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιώργος Λιλλήκας

Γεώργιος Γεωργίου

Σταύρος Ευαγόρου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας συνεδρίασε στις 23 Απριλίου 2002 και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, που ψήφισε η Βουλή στις 4 Απριλίου 2002, ύστερα από αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με ημερομηνία 18 Απριλίου 2002, είναι η αντίθεση των διατάξεων του υπό συζήτηση νόμου με την Οδηγία 89/397/ΕΟΚ και ειδικότερα οι ακόλουθοι:

1. Η δημοσιοποίηση από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας των ονομάτων των τροφίμων που χαρακτηρίστηκαν κατάλληλα, με βάση τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων του κρατικού χημείου, βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 7(1) της σχετικής οδηγίας, με βάση την οποία ο επηρεαζόμενος πολίτης δύναται να προβεί σε αναλύσεις σε εργαστήριο δικής του επιλογής. Τηρουμένων των αναλογιών, τα ίδια ισχύουν και για την παρεχόμενη στον υπουργό εξουσία να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο σε τρεις συνεχείς αναλύσεις του κρατικού χημείου.

2. Η ασυμβατότητα των διατάξεων του νόμου δε θεραπεύεται ούτε και με τη δυνατότητα που έχει ο επηρεαζόμενος πολίτης να προβεί σε νέες αναλύσεις για επιβεβαίωση των ευρημάτων των κρατικών αναλύσεων.

3. Η εξουσία του Υπουργού Υγείας να απαγορεύει τη διάθεση προϊόντων είναι ασύμβατη με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συγκεκριμένα με τα άρθρα 28 και 29, οι διατάξεις των οποίων κατοχυρώνουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι διατάξεις του υπό συζήτηση νόμου είναι υπέρ το δέον δυσμενείς για τους επηρεαζομένους, γιατί κατανέμουν ευθύνες και προνοούν μέτρα εναντίον του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα τροφίμων, αντί να κατανέμεται η ευθύνη και να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα σε όλα τα στάδια μετακίνησης του τροφίμου η ακαταλληλότητα του οποίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης τρίτου προσώπου.

5. Η διοικητική ποινή που επιβάλλεται στον εισαγωγέα ή παραγωγό σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα του τροφίμου κρίνεται αυστηρή και παρουσιάζει τα ακόλουθα συνταγματικά προβλήματα:

α. Το δικαστήριο πιθανό να αποφανθεί ότι η επιβαλλόμενη ποινή είναι δυσανάλογη προς τη βαρύτητα του αδικήματος.

β. ο περιορισμός του δικαιώματος του εμπορεύεσθαι πρέπει να επιβάλλεται διά νόμου σε σχέση με τη δημόσια υγεία, συνεπώς ο περιορισμός που επιβάλλουν οι διατάξεις του υπό συζήτηση νόμου είναι ασύμβατος με τις διατάξεις 25.2 του συντάγματος, καθότι η δημόσια υγεία προστατεύεται από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για τον έλεγχο και την πώληση τροφίμων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέπτυξε λεπτομερέστερα τους λόγους της αναπομπής και πρόσθεσε ότι δε θα ήταν πολιτικά ορθό από πλευράς της Κύπρου να ψηφιστεί νόμος ο οποίος αντίκειται σε διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδιαίτερα στην κρίσιμη χρονική περίοδο της διαπραγματευτικής διεργασίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ο Γενικός Εισαγγελέας έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της επιτροπής για διευκρινίσεις, προκειμένου να ψηφιστούν, μέχρι το τέλος Μαΐου 2002, οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση τις οποίες αφενός να προστατεύεται ο καταναλωτής από ακατάλληλα προϊόντα και αφετέρου να συνάδουν πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού μελέτησαν το νόμο που έχει αναπεμφθεί, καθώς και τους λόγους της αναπομπής και αφού έλαβαν υπόψη τις συμπληρωματικές εξηγήσεις, καθώς και τις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποδέχτηκαν τους λόγους της αναπομπής, γι’ αυτό και δεν εμμένουν στην προηγούμενη απόφασή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

24 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων