Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η υιοθέτηση στην εσωτερική μας νομοθεσία των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιθεωρούν την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σε σχέση με την εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών για την ευημερία των ζώων.

Παράλληλα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η ίδρυση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων, η οποία θα έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες:

  • το χειρισμό θεμάτων γενικότερης πολιτικής σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων·

  • την οργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη των οργανώσεων προστασίας των ζώων, τους ιδιοκτήτες και τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση, φροντίδα, μεταφορά, σφαγή και εμπορία των ζώων·

  • την προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων·

  • την παγκύπρια εκπροσώπηση των επαρχιακών επιτροπών ευημερίας των ζώων.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 της βασικής πιο πάνω νομοθεσίας, σκοπείται η εναρμόνισή μας με σειρά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στον καθορισμό των προδιαγραφών για συγκεκριμένη κατηγορία ζώων για τη σωστή φροντίδα των ζώων που προορίζονται για σφαγή ή θανάτωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση τόσο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όσο και την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως επέφερε στο πρώτο ορισμένες τροποποιήσεις για βελτίωση του κειμένου του και πρόσθεσε συγκεκριμένη πρόνοια, ώστε η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων που ιδρύεται να έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες σε σχέση με τα θέματα της αρμοδιότητάς της.

16 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων