Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται: 1. «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθορισμός Τύπων, Τελών και Επιβαρύνσεων) Κανονισμοί του 2002» και 2. «Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Οικονομική Διαχείριση) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 51 του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Nόμου, είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των διάφορων τύπων αιτήσεων που προβλέπονται από τον υφιστάμενο νόμο, της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αυτών, καθώς επίσης και τον καθορισμό των τύπων του πιστοποιητικού εγγραφής εργολήπτη, της ετήσιας άδειας και της ειδικής άδειας που εκδίδονται από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. και

2. τον καθορισμό των διάφορων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον ισχύοντα νόμο ή αφορούν ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας από το πιο πάνω συμβούλιο.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση την παράγραφο (η) του άρθρου 51 του πιο πάνω νόμου, είναι η ρύθμιση της διαδικασίας κατάρτισης, υποβολής και έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του συμβουλίου, καθώς και της γενικότερης οικονομικής διαχείρισης αυτού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, αναλύοντας τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς που αφορούν την επιβολή τελών και επιβαρύνσεων, ανέφεραν ότι τα υφιστάμενα τέλη τα οποία επιβλήθηκαν το 1983 και εισπράττονται από το συμβούλιο δεν έχουν μέχρι σήμερα αναθεωρηθεί. Επιπλέον, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την προσθήκη διάταξης στους εν λόγω κανονισμούς, με την οποία να προβλέπεται η επιβολή τέλους ύψους £50 για εξέταση αίτησης για ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας.

Σε σχέση με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι από την έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου το 1983 δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την οικονομική διαχείριση και τα εκάστοτε συμβούλια ακολουθούσαν τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στη δημόσια υπηρεσία. Συναφώς, επισήμαναν οι ίδιοι, ο Γενικός Ελεγκτής στις ετήσιες εκθέσεις του έχει επανειλημμένα προβεί σε παρατηρήσεις για τη μη ύπαρξη κανονισμών που να διέπουν θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με το σκοπό και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, καθώς επίσης και με την προσθήκη της πιο πάνω διάταξης που εισηγήθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών σε σχέση με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα εκτέθηκαν ενώπιόν της και αφού συμφώνησε με την προσθήκη στο κείμενο των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών της διάταξης που αναφέρθηκε πιο πάνω ενσωματώνοντάς τη σ’ αυτούς, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

9 Απριλίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων