Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Ελένη Μαύρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν αρχικά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Ωστόσο, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων οι εν λόγω κανονισμοί κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν πρώτα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και ύστερα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που στοχεύουν στον καθορισμό του νομικού πλαισίου και των διαδικασιών που απαιτούνται για την ταχεία και ακριβή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εμφάνιση και παρουσία ορισμένων μολυσματικών ασθενειών των ζώων οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας.

Με τους δεύτερους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αναπαραγωγής των βοοειδών και ειδικότερα όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους που διέπουν το εμπόριο σπέρματος των βοοειδών.

Με τους τρίτους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά τον έλεγχο της παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης των εμβρύων βοοειδών.

Με τους τέταρτους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που αφορούν τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στην εισαγωγή σπέρματος χοίρων.

Και οι τέσσερις πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιγοπροβατοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποιμνιοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Χοιροτρόφων, του Παγκύπριοιυ Κτηνιατρικού Συλλόγου και του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηνιάτρων, οι οποίοι και συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις όλων των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη και την ομόφωνη θέση όλων των πιο πάνω υπηρεσιών, οργανώσεων και συνδέσμων όσον αφορά τους προτεινόμενους κανονισμούς, συμφώνησε με την προώθησή τους για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής διαβιβάζοντας τη θέση της αυτή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καθώς και την εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των τεσσάρων κανονισμών που προτείνονται, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

10 Απριλίου 2002

Αρ. φακ.: 23.03.078.2002

23.03.011.2002

23.03.012.2002

23.03.013.2002

ΒΑ/ΝΑ

DATA/2002/VA/EKTHESIS/23.03.078.2002EK

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί της Υγείας των Ζώων (Κοινοποίηση των Ασθενειών των Ζώων) Κανονισμοί του 2002.

2. Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Εμβρύων Κατοικίδιων Βοοειδών) Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που Διέπουν το Εμπόριο Σπέρματος Χοίρων) Κανονισμοί του 2002.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων