Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται.

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ιωνάς Νικολάου

Κώστας Παπακώστας

Μαρία Κυριακού

Άγις Αγαπίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Χρίστος Κληρίδης

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και στις 28 Μαρτίου 2002.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), Συγκοινωνιών και Έργων, Εσωτερικών και Υγείας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και των τμημάτων Πολιτικής Αεροπορίας, Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

          Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, προτείνονται σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού και Λειτουργού της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού και αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, για τη θέση Κτηματολογικού Γραφέα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και για τη θέση Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή 2ης Τάξης στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από αυτήν.

 3 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων