Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001»,  «Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2002» και «Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Πρόδρομος Προδρόμου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι  και το Μάρτιο του 2002.  Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και άλλοι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

          Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

          Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νόμου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της ασφάλισης, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο 3 υπό τον τίτλο «Ελευθερία Παροχής Υπηρεσιών».

          Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο και στους προτεινόμενους κανονισμούς ενσωματώνονται όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με την ασφάλιση, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σημερινής ασφαλιστικής αγοράς.  Επίσης περιλαμβάνονται διατάξεις που καλύπτουν κενά και αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στην ισχύουσα νομοθεσία.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντικαθιστά τον ισχύοντα περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμο.  Εξάλλου οι πρώτοι από τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθιστούν τους υφιστάμενους κανονισμούς, των οποίων η κατάργηση προτείνεται με τους δεύτερους από τους πιο πάνω προτεινόμενους κανονισμούς.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η πολιτική της στον τομέα των ασφαλίσεων, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως μέσα από τις γνωστές Οδηγίες Τρίτης Γενεάς, αποσκοπούν σε μια σημαντικότατη δομική αλλαγή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στη δημιουργία ενιαίας για όλες τις χώρες μέλη εσωτερικής αγοράς στον τομέα της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς στην πρώτη συνεδρία της που έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2001.  Επειδή κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ως η άμεσα επηρεαζόμενη από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας οργάνωση, δεν είχε τοποθετηθεί επίσημα στο περιεχόμενο της εν λόγω νομοθεσίας, η επιτροπή εισηγήθηκε στην εκτελεστική εξουσία να διαβουλευθεί με τον εν λόγω σύνδεσμο και, αφού ακούσει και λάβει υπόψη τις απόψεις του, να επανέλθει για συζήτηση του νομοσχεδίου.

          Η κυβέρνηση, αφού συναντήθηκε με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, επανήλθε έχοντας διαμορφώσει ανάλογα τα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών στα οποία ενσωμάτωσε όλες τις τροποποιήσεις που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και του εν λόγω συνδέσμου.

          Η επιτροπή έχοντας ενώπιόν της τα νέα αναθεωρημένα κείμενα προχώρησε σε λεπτομερή εξέταση των διατάξεών τους, ως αποτέλεσμα της οποίας κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στα προτεινόμενα νομοθετήματα, με βάση εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τα μέλη της και υιοθετήθηκαν ομόφωνα από αυτή.

          Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την επιτροπή κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθεί η άποψη του Εφόρου Δημόσιων Ενισχύσεων σε σχέση με συγκεκριμένη πρόνοια του νομοσχεδίου, με βάση την οποία παρέχεται φορολογική απαλλαγή στις θυγατρικές εταιρείες των ασφαλιστικών εταιρειών που θα πρέπει, με βάση το νόμο, να συσταθούν για να αναλάβουν τις μη ασφαλιστικές δραστηριότητες των τελευταίων.  Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Εφόρου Δημόσιων Ενισχύσεων, οι φορολογικές απαλλαγές, με βάση την τελική διατύπωση των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου, δε συνιστούν δημόσια ενίσχυση.  Ας σημειωθεί ότι έπειτα από επαναδιατύπωση του κειμένου από τους αρμοδίους, όταν οι θυγατρικές εταιρείες αποξενώνονται περιουσιακών στοιχείων τα οποία απαλλάχθηκαν φορολογίας, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε θα απολαμβάνουν περαιτέρω προνομιακή μεταχείριση.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού επέφερε όλες τις πιο πάνω τροποποιήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί από την ίδια.

3 Απριλίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων