Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασιών, με στόχο την εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία, η οποία στοχεύει στην αποτροπή ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας όσον αφορά τις ποσότητες και τη σύνθεσή τους.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, θεσπίζονται μέτρα για την περιβαλλοντική διατήρηση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας μέσω προγραμμάτων ανάκτησης, ανακύκλησης ή επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών. Παράλληλα, καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη φύση και τα υλικά συσκευασίας, οι απαιτήσεις σήμανσης, καθώς και οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλησης. Τέλος, προβλέπεται η ευθύνη των οικονομικών παραγόντων, η δημιουργία συστήματος πληροφόρησης του κοινού και συστήματος πληροφορικής στη βάση δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, καθώς και η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Με τους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10 της πιο πάνω βασικής νομοθεσίας, καθορίζονται οι επιτρεπτές παρεκκλίσεις από επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στις συσκευασίες με την υιοθέτηση των αντίστοιχων αποφάσεων της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους στόχους και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών. Ωστόσο, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επιφέρει στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ορισμένες τροποποιήσεις, η βασικότερη από τις οποίες αφορά την περίληψη εκπροσώπων του Συνδέσμου Καταναλωτών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, που συστήνεται με βάση τον προτεινόμενο νόμο. Η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως έχει τροποποιηθεί από την ίδια και την έγκριση των κανονισμών όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

26 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων