Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άριστος Χρυσοστόμου Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος της νομοθεσίας για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας μέχρι την 30ή Ιουνίου 2002.

Όπως είναι γνωστό, η ισχύς της νομοθεσίας για την υποχρεωτική καταβολή εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας λήγει την 31η Μαρτίου 2001.

Όπως είναι επίσης γνωστό, από την 1η Απριλίου 2000 οι φορολογικοί συντελεστές της εν λόγω εισφοράς έχουν μειωθεί, με βάση απόφαση της Βουλής, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, με αποτέλεσμα οι σχετικοί συντελεστές να έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Μισθωτοί: 2% πάνω στις πραγματικές αποδοχές τους.

2. Εργοδότες: 2% πάνω στις πραγματικές αποδοχές των μισθωτών που εργοδοτούν.

3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι: 2% πάνω στο πραγματικό τους εισόδημα.

4. Πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη: 2% πάνω στο ποσό σύνταξης η οποία υπερβαίνει τις £3.000 ετησίως.

5. Πρόσωπα που κατέχουν ή ασκούν αξίωμα: 2% πάνω στο ποσό της χρηματικής αντιμισθίας ή αποζημίωσης που λαμβάνουν.

6. Πρόσωπα που λαμβάνουν μερίσματα: 3% πάνω στο συνολικό ποσό των μερισμάτων.

7. Πρόσωπα που λαμβάνουν τόκους ή πιστώνονται με τόκους: 3% πάνω στο συνολικό ποσό των τόκων.

8. Πρόσωπα που λαμβάνουν ενοίκια: 3% πάνω στα συνολικά ακάθαρτα ενοίκια, μειωμένα κατά ποσοστό 25%.

9. Εταιρείες που παρουσιάζουν κέρδη: 3% πάνω στο συνολικό τους κέρδος.

10. Οργανισμοί προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα: 3% πάνω στο εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα στα πλαίσια της εξαγγελθείσης από την κυβέρνηση φορολογικής μεταρρύθμισης, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να καταργηθεί η υποχρέωση για καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και να αυξηθεί ταυτόχρονα ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Επειδή όμως συνεχίζονται ακόμη οι διαβουλεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής αναφορικά τόσο με το περιεχόμενο όσο και με το χρόνο υιοθέτησης των μέτρων που περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας για τρεις ακόμη μήνες, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2002.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εξέλιξη, έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί στο παρόν στάδιο την παράταση της ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας μέχρι την 30ή Ιουνίου 2002, όπως προτείνεται από την κυβέρνηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

28 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων