Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Γιαννάκης Θωμά Νίκος Πιττοκοπίτης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 21η Μαρτίου 2002. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, της ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 37 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου των καταβλητέων απολαβών κάθε εργοδοτούμενου, με βάση το οποίο υπολογίζεται το τέλος που οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Το ανώτατο αυτό όριο αναθεωρείται από £392 την εβδομάδα ή £1.699 το μήνα σε £412 την εβδομάδα ή £1.785 το μήνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η αναθεώρηση των πιο πάνω τελών καθίσταται αναγκαία, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τα ανώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι το τέλος εισπράττεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με την ίδια μέθοδο με την οποία εισπράττονται οι εισφορές από το ταμείο αυτό.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

26 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων