Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Νοεμβρίου 2000 και 26 Φεβρουαρίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΕΤΕΚ, της ΠΑΣΥΔΥ, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ, του Συνδέσμου εξ Επαγγέλματος Εκτιμητών Ακινήτων, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων και της ΠΟΒΕΚ. Εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ώστε:

  • οι μηχανικοί που υπηρετούν στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας να υποχρεώνονται στην καταβολή των τελών για την έκδοση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης χωρίς, όμως, να επιβαρύνεται γι’ αυτά η Κυπριακή Δημοκρατία.

 

 

  • το ΕΤΕΚ να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών του. και
  • να παρέχεται το δικαίωμα και στη διοικούσα επιτροπή του ΕΤΕΚ να καταρτίζει επιτροπές.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου διατυπώθηκαν πολλές διαφωνίες και επιφυλάξεις για τις επιμέρους προτεινόμενες τροποποιήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη και συγκεκριμένα από τους εκπροσώπους της ΠΑΣΥΔΥ, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της ΠΟΕΔ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου εξ Επαγγέλματος Εκτιμητών Ακινήτων και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ διαφώνησαν αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση για κατάργηση της εξαίρεσης των μελών τους από την υποχρέωση για πληρωμή των τελών της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. Όπως οι ίδιοι επισήμαναν, η προτεινόμενη ρύθμιση θα περιπλέξει τη λειτουργία, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μηχανικών της δημόσιας και εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οι οποίοι διορίζονται με βάση τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, όπως ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εν λόγω προσώπων δε συνάδουν καθόλου με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΚ, και συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ των υπό αναφορά νομοθεσιών.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και των συνδέσμων των εξ Επαγγέλματος Εκτιμητών Ακινήτων και των Επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία το ΕΤΕΚ θα δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του, για το λόγο ότι πιθανό να δημιουργηθούν έτσι δύο κατηγορίες επαγγελματιών, υποβιβάζοντας ή μειώνοντας τα δικαιώματα των εξ επαγγέλματος τεχνικών/μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους του ΕΤΕΚ και όχι στο μητρώο μελών του. Επιπλέον, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την προώθηση της ψήφισης σχετικής πρότασης νόμου που κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία και η οποία έτυχε παράλληλης εξέτασης με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίαση της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2001. Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση νόμου, όλοι οι εξ επαγγέλματος τεχνικοί/ μηχανικοί θα μπορούν να καταστούν ισότιμα μέλη του ΕΤΕΚ και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι, με την προτεινόμενη κατάργηση της εξαίρεσης των μηχανικών που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία από την υποχρέωση για καταβολή των τελών για εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος, το ΕΤΕΚ δεν προσβλέπει στην αύξηση των εσόδων του αλλά στην κοινή αντιμετώπιση όλων των τάξεων των τεχνικών/μηχανικών, είτε είναι του δημοσίου είτε είναι του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο διαχωρισμός που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία μεταξύ των μελών του ΕΤΕΚ και των εξ επαγγέλματος τεχνικών/μηχανικών που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους είναι εύλογος και μέχρι σήμερα ουδέποτε αναφέρθηκαν οποιεσδήποτε περιπτώσεις για τις οποίες υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε τη νομοτεχνική και λεκτική βελτίωση του νομοσχεδίου, όπως προτείνεται σε σχετική επιστολή του ΕΤΕΚ προς την επιτροπή ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2000.

Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω διαφωνιών, ζήτησε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και από το Υπουργείο Οικονομικών να της αποστείλουν στοιχεία αναφορικά με τους διάφορους προβληματισμούς και επιφυλάξεις που έχουν εγερθεί, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2001, κοινοποίησε στην επιτροπή γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδοθούν από το ΕΤΕΚ δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την αναίρεση ή τον περιορισμό του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος των εξ επαγγέλματος τεχνικών και μηχανικών, όπως αυτό έχει νομοθετικά ρυθμιστεί.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο και αυτό στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2001, απέστειλε στην επιτροπή στοιχεία αναφορικά με το τι ισχύει ως προς την καταβολή των τελών για εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας στις διάφορες τάξεις επαγγελμάτων και συγκεκριμένα των γιατρών, των γεωπόνων και των δικηγόρων.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

  • Να διατηρήσει την υφιστάμενη στη νομοθεσία εξαίρεση όσων υπηρετούν στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία από την υποχρέωση για καταβολή τελών για την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης.
  • Να υιοθετήσει την πρόνοια του νομοσχεδίου βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο ΕΤΕΚ να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που εγγράφονται στο μητρώο μελών του. Η επιτροπή κρίνει ότι, από τη στιγμή που η πρόνοια αυτή αφορά μόνο τα μέλη του ΕΤΕΚ, δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα των εξ επαγγέλματος τεχνικών/μηχανικών, οι απόψεις των οποίων, εξάλλου, θα εκφραστούν στα πλαίσια της εξέτασης από την επιτροπή των σχετικών κανονισμών που θα κατατεθούν στη Βουλή για έγκριση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε, σύμφωνα με τα πιο πάνω, το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και αφού επέφερε σ’ αυτό όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

19 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων