Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που Πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Σταύρος Ευαγόρου

Πρόδρομος Προδρόμου

Ελένη Μαύρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Άγις Αγαπίου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις κοινοτικές οδηγίες νέας προσέγγισης, οι οποίες στοχεύουν στην εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στα οποία αυτές αναφέρονται, ώστε να μη δημιουργούνται τεχνικά εμπόδια και φραγμοί στο ελεύθερο εμπόριο και να μην επηρεάζεται η βασική κοινοτική αρχή της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών.

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης που υιοθετούνται με τον προτεινόμενο νόμο καλύπτουν είκοσι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να πληρούν σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προστασία της περιουσίας των προσώπων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ελεύθερη διακίνησή τους στην κοινή αγορά.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει ειδικότερα τις οριζόντιες από τις οδηγίες νέας προσέγγισης και παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κανονισμών για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίοι θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε, αναφερόταν σε Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και Διαπίστευσης, που θα είναι το αρμόδιο να ετοιμάζει εκθέσεις αξιολόγησης όργανο για την έγκριση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου. Το νομοσχέδιο όμως που προβλέπει τη σύσταση του εν λόγω οργανισμού δεν έχει ακόμα ψηφιστεί σε νόμο, αλλά εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία μελετά διάφορες πτυχές του και ιδιαίτερα τις αρμοδιότητες που ο οργανισμός αυτός ενδείκνυται να συγκεντρώνει. Επειδή λοιπόν δεν είναι ακόμη γνωστό πώς θα διαμορφωθούν τελικά οι αρμοδιότητες που θα ασκεί ο εν λόγω οργανισμός, κρίθηκε σκόπιμο αντί να αναφέρεται ως ανωτέρω να αναφέρεται ως Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης, όπως θα καθορίζεται με νόμο, ο οποίος θα ασκεί την αρμοδιότητα που απαιτείται για τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως των πιο πάνω, βάσει των οποίων επαναδιατυπώθηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

20 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων