Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντεχνιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Παπαπολυβίου  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ανδρούλα Βασιλείου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και στις 14 Φεβρουαρίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΠΟΑΣ, της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Εκπρόσωποι της ΔΕΟΚ και της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν απέστειλε εκπροσώπους της στη συνεδρία της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις της.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 58 του περί Συντεχνιών Νόμου, είναι η αντικατάσταση του κανονισμού 24 που αφορά την επένδυση και κατάθεση κεφαλαίων, ώστε να διευρυνθούν οι τομείς επενδύσεων των συντεχνιακών κεφαλαίων και να μην απαιτείται πλέον γι’ αυτές η εξουσιοδότηση του Εφόρου Συντεχνιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται στις συντεχνίες το δικαίωμα να επενδύουν κεφάλαια σε κρατικά χρεόγραφα, σε μετοχές ή σε χρεόγραφα δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε μετοχές εταιρειών μετοχικών φαρμακείων, σε καταθέσεις σε τράπεζα στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε συνεργατική εταιρεία ή συνεργατικό ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία. Περαιτέρω, με τους ίδιους κανονισμούς καθορίζεται το ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων των συντεχνιών σε μετοχές δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό το φως των πιο πάνω ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

19 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων