Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προσφορών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Χρήστος Πουργουρίδης, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Περδίκης
Κίκης Γιάγκου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Φεβρουαρίου και στις 6 και 20 Μαρτίου 2002. Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών, η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 93/38/ΕΟΚ, της 14ης Ιουνίου 1993, για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τη νεότερη οδηγία αρ. 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη 16η Φεβρουαρίου 1998.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καθορίζονται οι διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης προσφορών για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την ανάθεση εκτέλεσης έργων από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών καθορισμένης αξίας, για σκοπούς διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο παραπέμφθηκε αρχικά από την ολομέλεια της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία το εξέτασε σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Η επιτροπή αυτή έκρινε σκόπιμο να παραπέμψει το νομοσχέδιο αυτό και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, για να εξετάσει κατά πόσο οι πρόνοιές του συνάδουν με το νόμο για τις προσφορές του δημοσίου (Νόμος αρ. 102(Ι) του 1997), που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1998.

Όπως είναι γνωστό, για τις προσφορές στο δημόσιο τομέα στους τομείς της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών ή της ανάθεσης εκτέλεσης δημόσιων έργων τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου, καθώς και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμοί. Ειδικότερα, στον εν λόγω νόμο προβλέπεται ότι η ισχύς του θα επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου βάσει σχετικών κανονισμών που θα εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τέτοιοι κανονισμοί δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, ωστόσο στους οργανισμούς αυτούς ισχύουν εσωτερικοί κανονισμοί προσφορών που βασίζονται στην ισχύουσα γι’ αυτούς νομοθεσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή προβληματίστηκε κατά πόσο θα ήταν πιο σκόπιμο να επεκταθεί η ισχύς του υφιστάμενου νόμου για τις δημόσιες προσφορές και στους ημικρατικούς οργανισμούς, με διπλό στόχο τόσο την ύπαρξη αυστηρών διαδικασιών που να εξασφαλίζουν υγιή ανταγωνισμό προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος όσο και τη διασφάλιση σ’ αυτούς συνθηκών ικανοποιητικού ανταγωνισμού σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς.

Η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι ημικρατικοί οργανισμοί λειτουργούν σήμερα με βάση εσωτερικούς κανονισμούς προσφορών, που είναι αρκετά αυστηροί και ικανοποιητικοί και ελέγχονται κάθε χρόνο στην εφαρμογή τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο στόχο έχει την καθιέρωση ομοιόμορφων διαδικασιών προσφοροδότησης στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών για ψηλές προσφορές, για ποσά που καθορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία, με στόχο να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι βασικά αντιγραφή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας για το συντονισμό των διαδικασιών στους συγκεκριμένους τομείς. Ειδικότερα, καθορίζει το γενικό πλαίσιο αρχών που διέπουν τις προσφορές στους συγκεκριμένους τομείς και, για να τεθεί το πλαίσιο αυτό σε πλήρη λειτουργία, θα απαιτηθεί η σύνταξη κανονισμών, με τους οποίους θα ρυθμιστούν πολλά επιμέρους ζητήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τη δέσμευση της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εναρμονιστεί στον τομέα αυτό μέχρι το τέλος τους 2001, διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι οι θέσεις των κομμάτων τους θα εκτεθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι για ολοκληρωτική ρύθμιση του κεφαλαίου που αφορά τις προσφορές, ανεξαρτήτως ποσών, σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα προωθηθούν σύντομα και νέες ρυθμίσεις.

20 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων