Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των πιο πάνω κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την οδηγία πλαίσιο που καθορίζει τις βασικές αρχές και τα γενικά μέτρα για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία ορισμένων επιπρόσθετων βασικών διατάξεων και γενικών μέτρων, όπως είναι:

1. Η προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία·

2. η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας και στα αλιευτικά σκάφη· και

3. η διευκρίνιση της υφιστάμενης στη βασική νομοθεσία ευθύνης των προϊσταμένων τμημάτων ή άλλων δημόσιων υπαλλήλων για τη συμμόρφωσή τους προς το νόμο, έτσι που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 της βασικής προαναφερθείσας νομοθεσίας, σκοπείται η εισαγωγή στην εσωτερική μας νομοθεσία ορισμένων αναλυτικών και θεμελιακών διατάξεων, καθώς και μέτρων προώθησης της βελτίωσης της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του και έγκρισή τους αντίστοιχα.

15 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων