Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Γιώργος Λιλλήκας Πρόδρομος Προδρόμου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2001 και 11 Μαρτίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £357.868 και η διάθεσή του για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση ορισμένων σημείων της ενδιάμεσης συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που παρέμειναν αρρύθμιστα, αλλά και της μεταγενέστερης τελικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των ίδιων μερών και αφορά την αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων, τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των ιατρών και την τροποποίηση του συστήματος αναμονής κλήσεων και υπερωριακής απασχόλησης.

Όπως είναι γνωστό, μέρος της ενδιάμεσης συμφωνίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχει ήδη υλοποιηθεί με την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού το 2001, ενώ μέρος επίσης της τελικής συμφωνίας έχει υλοποιηθεί με την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας με την οποία επεκτείνεται το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των ιατρών από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η ρύθμιση όλων των σημείων των δύο πιο πάνω αναφερόμενων συμφωνιών που παρέμειναν σε εκκρεμότητα και χρήζουν οριστικής διευθέτησης. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ύστερα από αίτημα της ενδιαφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης σύμφωνα με το οποίο η ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002 ήταν ενδεχόμενο να δημιουργήσει πρόβλημα στην υλοποίηση της ενδιάμεσης συμφωνίας λόγω μετονομασίας ορισμένων από τις θέσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2002, αποφασίστηκε ο σχετικός συμπληρωματικός προϋπολογισμός να επανεξεταστεί στις αρχές του 2002 και εν πάση περιπτώσει μετά την ψήφιση και δημοσίευση του κρατικού προϋπολογισμού του 2002 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2002 πληροφόρησε τη Βουλή ότι ύστερα από την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2002 είναι δυνατή πλέον η υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας αναφορικά με τα αιτήματα της ΠΑΣΥΚΙ, με την ψήφιση του υπό συζήτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού σε νόμο. Επειδή όμως για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης απαιτείται για το 2002 ποσό συνολικού ύψους £511.176, αντί ποσού ύψους £357.368 που προβλεπόταν για το 2001, για το λόγο αυτό γίνεται εισήγηση όπως ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προσαρμοστεί στα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2002.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) Νόμος του 2002».

18 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων