Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 31 του περί της Κατοχής, Χρήσης και Ανακοίνωσης Προνομιακών Εμπιστευτικών Πληροφοριών, περί της Εποπτικής Αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, καθορίζονται οι κλειστές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων οι διοικητικοί σύμβουλοι, καθώς και το προσωπικό εκδότη το οποίο είναι σε θέση να κατέχει προνομιακές εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν, δεν μπορούν να συναλλάσσονται σε τίτλους του.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ισχύοντα μέχρι σήμερα κανονισμό, η εν λόγω κλειστή περίοδος καθορίζεται στους δύο μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης των προκαταρκτικών ετήσιων αποτελεσμάτων και στην αντίστοιχη περίοδο που προηγείται της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων. Συναφώς έχει διαπιστωθεί ότι η εν λόγω χρονική περίοδος δε διασφαλίζει ικανοποιητικά ότι άτομο που είναι σε θέση να γνωρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας δε θα εκμεταλλευτεί τη γνώση αυτή για τον προσπορισμό προσωπικού οφέλους.

Με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς, κλειστή περίοδος θεωρείται η περίοδος του ενός μηνός η οποία προηγείται της λήξης του οικονομικού έτους και η οποία θα επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία της ανακοίνωσης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, καθώς και η περίοδος του ενός μηνός η οποία προηγείται της λήξης της εξαμηνίας και η οποία επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων