Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Μάριος Ματσάκης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λιλλήκας Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης, σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 19 Φεβρουαρίου 2002. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον ηλεκτρισμό, έτσι ώστε ν’ απαιτείται η έγκριση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για οποιεσδήποτε εργασίες ή ενέργειες διενεργούνται στα πλαίσια επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου κ. Γιώργο Περδίκη, με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκούν έλεγχο αναφορικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από εργασίες της ΑΗΚ σχετικά με εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, όπως είναι έργα εκκαθάρισης της φυσικής βλάστησης, και να επιβάλλουν, αντί του οικείου επάρχου, στην Αρχή την κατασκευή έργων, στις περιπτώσεις που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και της Αρχής. Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση για μεταφορά του δικαιώματος αυτού στις τοπικές αρχές συνάδει με τη γενικότερη πολιτική αποκέντρωσης εξουσιών και παράλληλα εναρμονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία με την ευρωπαϊκή πρακτική στη βάση της Αρχής της Επικουρικότητας.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου διαφώνησαν με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροποποίησης, υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ πιθανό οι τοπικές αρχές με τις αποφάσεις τους να καθυστερούν ή και να αναστέλλουν την εκτέλεση των έργων επέκτασης της ηλεκτροδότησης, τα οποία αποτελούν έργα δημόσιας ωφέλειας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι μέχρι σήμερα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και ότι οι σχετικές αποφάσεις των επάρχων αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων με τις οικείες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων δήλωσαν ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης είναι έτοιμες να υλοποιήσουν τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πιο πάνω πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, έτσι ώστε:

1. η δυνατότητα που παρέχεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να δίδουν έγκριση για οποιεσδήποτε εργασίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε σχέση με την επέκταση ηλεκτροδότησης να ισχύει μόνο στις δημαρχούμενες περιοχές. και

2. στις υπόλοιπες περιοχές η έγκριση να δίδεται από τον έπαρχο, αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με τις οικείες τοπικές αρχές.

 

5 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων