Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Πρόδρομος Προδρόμου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2001 και στις 14 Ιανουαρίου και 11 Φεβρουαρίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών. Επίσης παρέστη και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η πλήρης ρύθμιση της παροχής τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και της δομής για επίτευξη του στόχου αυτού.

Όπως είναι γνωστό, τον Απρίλιο του 2001 ψηφίστηκε ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001. Ο νόμος αυτός προέβλεπε μόνο μερικώς για την πιο πάνω ρύθμιση, γι’ αυτό και το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες του προαναφερθέντος νόμου τον οποίο καταργεί και επιπλέον συμπληρώνει τις ελλείψεις του, περιλαμβάνοντας και άλλες πρόνοιες που αφορούν διευρυμένες και λεπτομερείς αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που επεκτείνονται και ασκούνται σε σχέση με τη ρύθμιση όλων των θεμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτημένου.

Ειδικότερα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται λεπτομερώς πρόνοιες που αφορούν τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την εξασφάλιση παροχής καθολικής υπηρεσίας και ποιότητας υπηρεσιών και τη χορήγηση αδειών τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στα ταχυδρομεία, τον τερματικό εξοπλισμό, τις μισθωμένες γραμμές και θέματα δεσπόζουσας θέσης στις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία.

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την επιτροπή κλήθηκε ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος παρουσίασε τις νέες πρόνοιές του. Στη συνέχεια υποβλήθηκε στο αρμόδιο υπουργείο πολυσέλιδο έγγραφο που ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, στο οποίο παρατίθενται όλες οι παρατηρήσεις της επιτροπής επί του νομοσχεδίου, καθώς και οι δεσμεύσεις που το αρμόδιο υπουργείο είχε αναλάβει να υλοποιήσει έναντι της επιτροπής προς το σκοπό βελτίωσης του νόμου για τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του οποίου ζητείται η κατάργηση και η αντικατάσταση με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Το πιο πάνω έγγραφο μελετήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο και στη συνέχεια συζητήθηκε σε νεότερη συνεδρίαση της επιτροπής, κατά την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ του υπουργείου και της επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου δεν υιοθετήθηκαν οι εισηγήσεις της επιτροπής από το υπουργείο. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συζήτησης αποφασίστηκε να επενεχθεί αριθμός τροποποιήσεων στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, έτσι που αυτό να ανταποκρίνεται τελικά στις επιθυμίες της πλειοψηφίας της επιτροπής, με τη σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου υπουργείου.

Η επιτροπή προέβη στις πιο πάνω εισηγήσεις για τροποποιήσεις, στοχεύοντας κυρίως στην πλήρη ευθυγράμμιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι κυριότερες από τις εισηγήσεις της επιτροπής αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της χορήγησης αδειών, τη διασύνδεση, τη μίσθωση γραμμών, την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η επιτροπή εισηγήθηκε μεταξύ άλλων:

1. Την προσθήκη διάταξης που να διέπει τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί ο Επίτροπος, όταν σκοπεύει να περιορίσει τον αριθμό των ειδικών αδειών που θα χορηγεί ή όταν διαπιστώνει ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των αδειών.

2. Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο Επίτροπος οφείλει να αποφασίζει επί των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών και να γνωστοποιεί στους αιτητές την απόφασή του.

3. Την τροποποίηση διάταξης που επιτρέπει σε οργανισμούς να αρνούνται τη διαπραγμάτευση διασύνδεσης επικαλούμενοι την τήρηση της ασφάλειας του δικτύου τους.

4. Την προσθήκη διάταξης, η οποία να ορίζει ότι η παροχή άλλων μισθωμένων γραμμών, πέρα από το ελάχιστο σύνολο των μισθωμένων γραμμών που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη, δεν αναιρεί την υποχρέωση παροχής του ελάχιστου αυτού συνόλου μισθωμένων γραμμών.

5. Την τροποποίηση διάταξης του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι ο Επίτροπος οφείλει να εκδίδει τους κανονισμούς με τους οποίους θα καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, προτού τεθεί θέμα υποβολής αιτήσεων για αδειοδότηση της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

6. Την προσθήκη της ερμηνείας των όρων "τοπικός βρόχος", "τοπικός υποβρόχος", "αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο", "κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο", "πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" και "συνεγκατάσταση", όροι για τους οποίους γίνεται στο νομοσχέδιο αναφορά χωρίς να δίνεται και η ερμηνεία τους.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έτυχε στη συνέχεια νομοτεχνικής επεξεργασίας με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, της νομικής υπηρεσίας και της Βουλής, ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο πάνω εισηγήσεις της επιτροπής, αλλά και να περιλαμβάνει βελτιώσεις που είτε κρίθηκαν σκόπιμες από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είτε υποδείχθηκαν στο υπουργείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως των πιο πάνω, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως έχει τελικά διαμορφωθεί, με την πιο κάτω επιφύλαξη των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Ειδικότερα, τα πιο πάνω μέλη δήλωσαν ότι παρ’ όλο που συμφωνούν με την όλη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, εντούτοις διατηρούν επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία του, τις οποίες και θα αναπτύξουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, όπου και προτίθενται να υποβάλουν εισηγήσεις για τροπολογίες.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων