Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος του 2002».

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

 

Κώστας Παπακώστας

Σοφοκλής Φυττής

 

Κίκης Γιάγκου

 

Γιώργος Βαρνάβα

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Μη μέλη της επιτροπής:

Γεώργιος Γεωργίου

Μάριος Ματσάκης

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και στις 13 Φεβρουαρίου 2002. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠΕΕ, του ΣΙΤΟΠ, της ΠΕΠ και του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”.

Ο προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2002 προβλέπει έξοδα ύψους £17.423.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. Ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει δάνεια και εγγυήσεις μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας, συνολικού ύψους £22.600.000, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

 1. ποσό ύψους £12.100.000, που αφορά παραχώρηση δανείων από τον ΚΦΙΚΒ μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, σωματεία και οργανώσεις·
 2. ποσό ύψους £10.500.000, που αφορά παροχή εγγυήσεων μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας για στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια που θα παραχωρηθούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ύψους £8.750.000 και £1.750.000, αντίστοιχα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα προέρχονται από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το σχέδιο φερεγγυότητας και από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων.

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

£

1. Διαχειριστικά έξοδα 1.155.839

2. Παραχώρηση δανείων: 12.100.000

  • Σπουδές (10.000.000)
  • Νεοδημιουργούμενα ζευγάρια (600.000)
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (200.000)
  • Επαγγελματική δραστηριοποίηση (1.100.000)
  • Σωματεία, οργανώσεις (200.000)

3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων 908.000

4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων 632.000

5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων, τόκων και πληρωμές λόγω εγγυήσεων 2.600.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 27.161

-------------------

£17.423.000

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός, που ετοιμάστηκε κατόπιν διαβουλεύσεων του υπουργείου με τον ΚΦΙΚΒ, ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες του κράτους και εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες του φορέα. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε η ίδια, δίδεται πάντοτε προτεραιότητα για ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του, όπως είναι για παράδειγμα τα σπουδαστικά δάνεια. Επιπρόσθετα, ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε ενημερωθεί σωστά και έγκαιρα για τις πραγματικές ανάγκες του φορέα, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκαν σωστά οι λογαριασμοί, ώστε να γίνει σωστός υπολογισμός, γι’ αυτό και το υπουργείο ανέμενε να του σταλθούν τα εν λόγω στοιχεία και επεξηγήσεις, για να τα μελετήσει. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε το σχετικό υπόμνημα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το φορέα, αλλά θα πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος, για να εξεταστούν και να γίνουν διαβουλεύσεις με το φορέα, γι’ αυτό και δεν μπορεί να υποσχεθεί προκαταβολικά ότι όλες οι ανάγκες του φορέα που αναλύονται στο υπόμνημα αυτό θα υλοποιηθούν.

Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν ότι ο φορέας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γι’ αυτό συστάθηκε ειδική επιτροπή, για να εξεύρει τρόπους αντιμετώπισής τους. Οι συνολικές ανάγκες του φορέα για δάνεια με κεφάλαια και εγγυήσεις του μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας ανέρχονται στο ποσό των £93.443.000 για το έτος 2002. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από εγκρίσεις που δόθηκαν κατά την περίοδο 1996-2001. Στις άμεσες ανάγκες του όμως που πρέπει να προωθηθούν περιλαμβάνονται £6 εκατομ. για τα σπουδαστικά δάνεια και £5 εκατομ. για τα στεγαστικά. Όπως επισήμαναν επίσης οι πιο πάνω εκπρόσωποι, εξαιτίας της μη ύπαρξης μηχανογράφησης, πρόβλημα το οποίο έχει ήδη ξεπεραστεί, και του ολιγάριθμου προσωπικού, δεν τηρήθηκαν σωστά οι λογαριασμοί, ειδικά όσον αφορά τα σπουδαστικά δάνεια. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος του φορέα, μετά και από αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σε αυτή, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2002, λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τις ανάγκες του ΚΦΙΚΒ σε κεφάλαια για δανειοδοτήσεις και εγγυήσεις δανείων μέσω του σχεδίου φερεγγυότητας, που ανέρχονται στο ποσό των £93.443.000, καθώς και τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, στόχοι του φορέα είναι, αφού ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για μεταστέγαση, πρόσληψη νέου προσωπικού και κατάθεση αυξημένων κονδυλίων, για να γίνει ένας οργανισμός ευέλικτος, σύγχρονος και αποδοτικός ο οποίος να λειτουργεί με διαφάνεια και να εξυπηρετεί άμεσα και γρήγορα τον πολίτη.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΠ, του ΠΑΣΥΠΕΕ, του ΣΙΤΟΠ και του σωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια” εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το συνεχή εμπαιγμό των προσφύγων και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας. Επισήμαναν επίσης ότι επιβάλλεται να δοθούν ριζικές λύσεις, ώστε ο φορέας να ενισχυθεί οικονομικά και να εισαχθούν σωστά κριτήρια δανειοδότησης για πρακτική εφαρμογή της ίσης κατανομής βαρών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φορέας κατά τη διεκπεραίωση του έργου του, μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό και διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του, υποβάλλοντας αρκετές ερωτήσεις στους εκπροσώπους του για διευκρίνιση των θέσεών τους.

Η επιτροπή, με βάση την εξέταση του προϋπολογισμού στο σύνολό του και ενόψει και των λεπτομερών στοιχείων που της στάλθηκαν στο στάδιο της εξέτασής του μέσω της επιστολής του προέδρου του φορέα, όπου καταγράφονται αναλυτικά οι πραγματικές ανάγκες του, θεωρεί ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2002, προς τον Υπουργό Οικονομικών, διαβίβασε έντονα το αίτημά της όπως μέχρι την Πέμπτη, 21η Φεβρουαρίου 2002, ημερομηνία κατά την οποία προωθείται για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής ο εν λόγω προϋπολογισμός, σταλθεί άλλος, περισσότερο αυξημένος προϋπολογισμός, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του φορέα, αντί να προωθηθεί η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, που δεν είναι και η καλύτερη λύση, δεδομένου ότι οι πραγματικές ανάγκες του φορέα είναι ήδη γνωστές.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή εξέφρασε τη δυσφορία της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ενέκρινε και απέστειλε στη Βουλή μειωμένο προϋπολογισμό, ζητώντας ταυτόχρονα την επίσπευση των διαδικασιών για ταχύτερη εξέταση όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί εδώ και καιρό στο φορέα.

Περαιτέρω, η επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • τη μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων αυτών, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη ταλαιπωρία στους αιτητές.
  • το γεγονός ότι η συζήτηση των νέων κανονισμών για εξάλειψη τυχόν οικονομικών ανισοτήτων συνεχίζεται για δύο χρόνια, χωρίς να έχει αποπερατωθεί ακόμη.
  • το ότι η ίση κατανομή των βαρών δεν έχει προχωρήσει σύμφωνα και με τη μελέτη του πανεπιστημίου για το θέμα.

Επιπρόσθετα, όπως η επιτροπή επισήμανε και στην περσινή της έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2001, με τη δημιουργία του φορέα δεν αποδόθηκε η απαραίτητη φερεγγυότητα και δε λύθηκαν τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου. Συνεπώς, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησής του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους σκοπούς της ίδρυσής του.

Τέλος, η επιτροπή, παρά τις πιο πάνω θέσεις της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το 2002, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην ικανοποίηση των δικαιούχων αιτητών του.

 

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων