Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999» και για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Σωτήρης Σαμψών

Δώρος Χριστοδουλίδης

Μάριος Ματσάκης

Κώστας Παπακώστας

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Αντώνη Καρά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 4 Οκτωβρίου 2001 και 14 Φεβρουαρίου 2002. Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που μέλος του στρατού καθίσταται ανάπηρο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, να αφυπηρετεί στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχει.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να συμπληρωθούν ορισμένα κενά και να διευκρινιστούν ορισμένες ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  1. Επεκτείνεται η δυνατότητα διορισμού στο στρατό με σύμβαση και υπαξιωματικών μη πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ισχύει για τους αξιωματικούς.
  2. Προστίθεται νέα πρόνοια στη βασική νομοθεσία, με την οποία παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να προσλαμβάνει ως μέλη του στρατού, με σύμβαση, πρόσωπα των οποίων ο διορισμός σε μόνιμη θέση ακυρώθηκε ή ακυρώνεται ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέχρι την επανεξέταση της πλήρωσης της θέσης που κενώνεται.
  3. Επαναδιατυπώνεται η σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τα επιδόματα αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών, ώστε να καλύπτει όλο το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο στρατό, περιλαμβανομένων των εθελοντών, εθελοντριών και των ΕΠΥ. Επιπλέον, προστίθεται νέα πρόνοια σ’ αυτή, με βάση την οποία δύναται να καταβάλλεται επίδομα ειδικών συνθηκών σε μέλη του στρατού όπως θα καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών.
  4. Επεκτείνεται η παροχή δυνατότητας δωρεάν διαμονής σε στρατόπεδο και στους αξιωματικούς, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού.
  5. Επεκτείνεται η παροχή σύνταξης στους εξαρτωμένους όλων των μελών του στρατού που αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, αντί μόνο στους εξαρτωμένους των αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών, που ισχύει σήμερα, και επιπλέον προστίθεται πρόνοια με βάση την οποία τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα θα προάγονται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, στον επόμενο βαθμό αναδρομικά, από την ημέρα που προηγείται του θανάτου τους.
  6. Επεκτείνεται η παροχή σύνταξης στα μέλη του στρατού που καθίστανται ανάπηρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία εκ της αναπηρίας τους είναι ανίκανα για περαιτέρω υπηρεσία στο στρατό, αντί μόνο στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, που ισχύει σήμερα. Επιπλέον, προστίθεται πρόνοια με βάση την οποία τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα θα προάγονται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, στον επόμενο βαθμό αναδρομικά, από την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της αφυπηρέτησής τους.
  7. Επαναθεσπίζεται η σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση των ωφελημάτων που δύναται να χορηγούνται στα μέλη του στρατού σε περίπτωση επιβολής σ’ αυτούς της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή απόλυσης, ώστε να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης και τους δημόσιους υπαλλήλους.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Αντώνης Καράς υποστήριξε πως θα πρέπει να επεκταθεί η σύνταξη ανικανότητας σε όλα τα μέλη του στρατού τα οποία καθίστανται σωματικά ανάπηρα και ανίκανα για περαιτέρω υπηρεσία από οποιαδήποτε αιτία, ενώ βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία. Περαιτέρω, υποστήριξε ο ίδιος, κρίνεται δίκαιο τα πρόσωπα αυτά να αφυπηρετούν στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν, κάτι στο οποίο αποβλέπει η προτεινόμενη πρότασή του.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, σχολιάζοντας την πρόταση νόμου, δήλωσαν πως διαφωνούν με την προτεινόμενη σ’ αυτή ρύθμιση, γιατί, όπως υποστήριξαν, η νομοθεσία που διέπει τις συντάξεις είναι ενιαία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και, σε περίπτωση που αυτή υιοθετηθεί, τότε ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει σε όλη τη δημόσια υπηρεσία με συνακόλουθη τεράστια κρατική οικονομική επιβάρυνση.

Στη βάση των όσων εκφράστηκαν από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών ο κ. Αντώνης Καράς τροποποίησε το κείμενο της πρότασης νόμου, έτσι ώστε, σε περίπτωση που μέλος του στρατού το οποίο βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία καταστεί ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία συνεπεία εκτέλεσης αποστολής νομίμως ανατεθείσας σε αυτό, να αφυπηρετεί στον επόμενο βαθμό.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανέλυσαν τις πρόνοιές του στην επιτροπή και, έπειτα από εισηγήσεις της τελευταίας, επέφεραν ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις στο κείμενό του.

Το μέλος της επιτροπής εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Καράς δήλωσε πως, λόγω του ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου που κατέθεσε καλύπτονται από σχετική πρόνοια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που κατατέθηκε μεταγενέστερα από την κυβέρνηση, αποφάσισε να την αποσύρει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε οι σχετικές πρόνοιές του που προβλέπουν ότι πρόσωπο που καθίσταται ανάπηρο ή αποβιώνει, ενώ βρίσκεται στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να μην εφαρμόζονται, σε περίπτωση που ο θάνατος ή η αναπηρία του επέλθει συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής κυβέρνησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με βάση την πιο πάνω απόφασή της.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, χωρίς να διαφωνούν με το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι τάσσονται ενάντια στην ενσωμάτωση σ’ αυτό της υπό αναφορά πρόνοιας, όπως εισηγείται η πλειοψηφία της επιτροπής, γιατί αυτό αποτελεί πλεονασμό, δεδομένου ότι από παράνομες πράξεις δε γεννάται νόμιμο δικαίωμα.

 

20 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων