Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Άριστος Χρυσοστόμου

Δώρος Θεοδώρου

Γιώργος Λιλλήκας

 

Σταύρος Ευαγόρου

Μη μέλη της επιτροπής:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μάριος Ματσάκης

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον Προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2002 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £8.365.300 και έσοδα ύψους £8.160.000. Από τις δαπάνες ποσό ύψους £2.490.270 θα διατεθεί για τρέχουσες δαπάνες, ποσό ύψους £5.775.030 για αναπτυξιακές δαπάνες και ποσό ύψους £100.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. Το υπολογιζόμενο έλλειμμα, ύψους £205.300, υπολογίζεται να καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών και από την 1η Ιανουαρίου 2002 υπολογίζεται ότι θα μειωθεί στα £8.460.658. Όσον αφορά τα έσοδα της Αρχής, αυτά προέρχονται κυρίως από την είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που προϋπολογίζεται σε £7.600.000, καθώς και από επενδύσεις και τόκους ύψους £530.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους της Αρχής, οι κυριότεροι στρατηγικοί στόχοι της, όπως αυτοί περιέχονται στο στρατηγικό πρόγραμμά της για την περίοδο 1998-2002, επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

 • Στην εκτίμηση των μακροχρόνιων τάσεων στην αγορά εργασίας με προβλέψεις για την απασχόληση μέχρι το 2010·
 • στη γρηγορότερη και ομαλότερη ένταξη νεοεισερχόμενων ατόμων στην αγορά εργασίας στη βάση ολοκληρωμένων σχεδίων και δραστηριοτήτων·
 • στην παροχή δυνατότητας σε όλους τους εργαζομένους να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους με την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης·
 • στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ίδιων των επιχειρήσεων για πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινού τους δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικροεπιχειρήσεις·
 • στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κατάρτισης με την ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών, μεθόδων και τεχνολογιών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και ιδρυμάτων·
 • στην προώθηση της εισαγωγής προτύπων επαγγελματικών προσόντων στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Κύπρο·
 • στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων και των μηχανισμών επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης·
 • στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, όσον αφορά την πολιτική και τις δράσεις για την ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επίσης κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από τα αποτελέσματα και τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων για το 2001 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Δόθηκε έμφαση στην ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης με αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια στο στάδιο της έγκρισης προγραμμάτων, απροειδοποίητες επισκέψεις ελέγχου στο στάδιο της εφαρμογής, ενδελεχή έλεγχο στο στάδιο καταβολής χορηγήματος, ετοιμασία οδηγών πολιτικής και διαδικασιών για διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων.

Εφαρμόζεται επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2001 νέο σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για μικροεπιχειρήσεις (πέντε έως δεκαεννιά άτομα), ενώ στα πλαίσια του σχεδίου ενίσχυσης υποδομής κατάρτισης καταβλήθηκε ποσό ύψους £68.000 για χορηγίες και £52.000 για δάνεια. Συνολικά στο σχέδιο είναι ενταγμένα δεκαεννιά ιδρύματα και είκοσι δύο επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμοδίους της Αρχής για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, έχουν γίνει οι ακόλουθες έρευνες:

 • Ισοζύγιο εργατικού δυναμικού για το 2002
 • Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών κατάρτισης στην Κύπρο στο κατώφλι του 21ου αιώνα
 • Το αδρανές γυναικείο δυναμικό της Κύπρου στο κατώφλι του 2000
 • Επιδράσεις της συνεχούς κατάρτισης στην αναβάθμιση των κυπριακών επιχειρήσεων στο κατώφλι του 2000
 • Η λειτουργία της κατάρτισης σε επιχειρήσεις στην Κύπρο στο κατώφλι του 21ου αιώνα
 • Πανόραμα της προσφοράς των προγραμμάτων της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κατά το 2000

Τέλος, η επιτροπή ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες και τα σχέδια κατάρτισης της Αρχής για το 2002, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιδιωκόμενων σκοπών της, ως ακολούθως:

Ποσό ύψους £4.085.000 θα διατεθεί για την κατάρτιση 35 500 ατόμων σε διάφορες μορφές αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνολογική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση της διευθυντικής ικανότητας και στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της αρχικής κατάρτισης. Θα συνεχιστεί επίσης η εφαρμογή των δύο σχεδίων συμβουλευτικών υπηρεσιών, του σχεδίου ενίσχυσης υποδοχής κατάρτισης, ενώ η Αρχή θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος μαθητείας μέσω της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής.

Στόχοι της Αρχής για το 2002 είναι η περαιτέρω επικέντρωση στην ποιότητα και αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης, στην προώθηση της διά βίου μάθησης, στην επιδίωξη μερικής χρηματοδότησης του συστήματος επαγγελματικών προσόντων, στα πλαίσια του προενταξιακού χρηματοδοτικού κανονισμού και στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Λεονάρντο ΙΙ” μέσω δύο προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την τοποθέτηση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και της συμμετοχής της Αρχής ως εταίρου στο υποβληθέν για έγκριση σχέδιο «Nissos Project "Successful Small Scale Manufacturing from Small Island Territories", Institute for the Promotion of Small Enterprises, Malta».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2002. Ταυτόχρονα, εκφράζει την ευαρέσκειά της για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ενόψει της προοπτικής ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάγκης τεχνολογικής αναβάθμισης και εξειδίκευσης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.

 

19 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων