Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Κώστας Κωνσταντίνου

Σωτήρης Σαμψών

Δώρος Χριστοδουλίδης

Μάριος Ματσάκης

Κώστας Παπακώστας

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του ΓΕΕΦ, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14 και 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών για την κάλυψη ορισμένων κενών και αδυναμιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της πρόνοιάς τους που ρυθμίζει την παροχή φιλοδωρήματος σε εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης, όταν παραιτείται ή όταν δεν παρατείνεται η υπηρεσία του.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιφέρονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Ερμηνεύονται οι όροι "μισθός" και "υπηρεσία".
  • Καθορίζεται ότι άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, που παραχωρείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, λογίζεται ως υπηρεσία τόσο για τον υπολογισμό της περιόδου που απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε φιλοδώρημα όσο και για τον υπολογισμό του φιλοδωρήματος.
  • Καθορίζεται ότι άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, που δεν παραχωρείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, λογίζεται ως υπηρεσία για τον υπολογισμό της περιόδου που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σε φιλοδώρημα αλλά όχι για τον υπολογισμό του φιλοδωρήματος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες έπειτα από υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με ορισμένα κενά που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της πρόνοιας των κανονισμών που ρυθμίζει το φιλοδώρημα των ΕΠΥ που αποδεσμεύονται από την υπηρεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

19 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων