Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για το ΕΤΕΚ, ώστε οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή να υποβάλλονται δεκαέξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής αντί επτά, όπως προβλέπεται σήμερα, και επίσης να παρέχεται εξουσία στο Γενικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριμένο κλάδο της μηχανικής επιστήμης, να προβαίνει σε διορισμό για την πλήρωση τέτοιας θέσης ενός από τα μέλη του επιμελητηρίου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 8 και 32 του νόμου για το ΕΤΕΚ, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές), ώστε να θεσπιστούν συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Αύξηση του χρόνου που έχει η Διοικούσα Επιτροπή στη διάθεσή της για την ανακήρυξη των υποψηφίων.
  • Διασφάλιση του ότι οι υποψήφιοι δε θα έχουν οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς το ΕΤΕΚ.
  • Παραχώρηση δικαιώματος ψήφου σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου που έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος (π.χ. συνταξιούχοι, μηχανικοί ετεροαπασχολούμενοι).
  • Διευκόλυνση του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των εκλογών, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν εκπροσώπους μόνο στο στάδιο της διαλογής των ψήφων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ζήτησε και πήρε συμπληρωματικά στοιχεία από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του ΕΤΕΚ αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

18 Φεβρουαρίου 2002 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων