Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Γεώργιος Τάσου

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους πιο πάνω κανονισμούς κυκλοφόρησε στα μέλη της Βουλής στις 28 Ιανουαρίου 2002, αλλά, λόγω του ότι διεφάνη η ανάγκη για περαιτέρω εξέτασή τους, για σκοπούς βελτίωσης του κειμένου τους εξαιτίας ορισμένων κενών που εντοπίστηκαν, κρίθηκε σκόπιμο από το σώμα να αναβληθεί η συζήτησή τους, ώστε να επανεξεταστούν από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων επανεξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και των εταιρειών πετρελαιοειδών BP Cyprus Ltd και Petrolina Holdings. Εκπρόσωποι των οργανισμών ελέγχου (Κυπριακός Νηογνώμονας, Nortest, Semesco Co & Blue Circle Engineering), καθώς και των εταιρειών πετρελαιοειδών Exxon-Mobil Cyprus Inc., Intergas και Synergas, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν, δεν παρευρέθηκαν.

Κατά την επανεξέταση των εν λόγω κανονισμών, αναφορικά με τα κενά και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο κείμενό τους, ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης υπέβαλε τις ακόλουθες τέσσερις βελτιωτικές εισηγήσεις, από τις οποίες η επιτροπή υιοθέτησε μόνο τις τρεις πρώτες:

1. Να γίνει ρύθμιση και για τα δοχεία υγραερίου χωρητικότητας σε νερό από 0,51 λίτρα μέχρι 150 λίτρα, γιατί με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται η χωρητικότητα μόνο για όσα είναι πέραν των 150 λίτρων και στην πρόνοια των υφιστάμενων κανονισμών που παραμένει ρυθμίζεται μόνο το ποσοστό χωρητικότητας από 1-130 λίτρα. Γι’ αυτό και πρέπει η συγκεκριμένη τροποποίηση των κανονισμών αυτών να προβλέπει και για τα δοχεία υγραερίου χωρητικότητας σε νερό από 0,51 λίτρα μέχρι 150 λίτρα.

2. Οι οργανισμοί ελέγχου, στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας μετά τη διενέργεια του ελέγχου, επειδή τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά, να οφείλουν εντός δεκαπέντε ημερών να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή.

3. Η άσκηση περιοδικού ελέγχου από τους οργανισμούς ελέγχου να καλύπτει και το χώρο στον οποίο γίνονται οι εγκαταστάσεις των δοχείων υγραερίου.

4. Η άσκηση του περιοδικού ελέγχου των δοχείων υγραερίου να γίνεται από το στάδιο της έκδοσης της άδειας αποθήκευσής τους.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών συμφώνησαν με τις δύο πρώτες εισηγήσεις και διαφώνησαν με τις δύο τελευταίες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, οι εκπρόσωποι του πιο πάνω τμήματος δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στα καθήκοντα των οργανισμών ελέγχου και ότι αυτού του είδους τον έλεγχο τον διενεργεί το τμήμα τους. Το όλο θέμα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, θα ρυθμιστεί με νέα νομοθεσία. Όσον αφορά επίσης τη διενέργεια ελέγχου από το στάδιο της έκδοσης της άδειας αποθήκευσης των δοχείων υγραερίου, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι δε χρειάζεται κάτι τέτοιο, για το λόγο ότι οι έλεγχοι έγιναν ήδη από το στάδιο κατασκευής τους και ότι στις αποθήκες δεν παρουσιάζονται προβλήματα φθοράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει τις τρεις πρώτες πιο πάνω εισηγήσεις, τις οποίες ενσωμάτωσε κατάλληλα στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί τελικά έχουν διαμορφωθεί.

 

18 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων