Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι της διεύθυνσης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2002 προβλέπει έξοδα ύψους £11.957.215 τα οποία θα διατεθούν για διοικητικές δαπάνες, για τη δημιουργία μιας νέας θέσης γραφέα, για αποπληρωμές δανείων, για αγορά γης και για την προώθηση οικιστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβόμενους. Προβλέπει επίσης έσοδα ύψους £12.760.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων και από τόκους που προκύπτουν από διευκολύνσεις που παρέχονται από τον οργανισμό σε πελάτες του. Ποσό £6.000.000 θα προέλθει επίσης από την κυβερνητική χορηγία για χρηματοδότηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβόμενους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα έργα που εκτελούνται και προγραμματίζονται, καθώς και για την οικονομική κατάσταση του οργανισμού.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης συστάθηκε με σκοπό να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής κατοικίας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού ανεγείρει κατοικίες και διαμερίσματα και διαχωρίζει οικόπεδα, τα οποία διαθέτει σε λογικά χαμηλές τιμές σε οικογένειες που επιλέγονται σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια, ώστε να διευκολύνονται διάφορα νοικοκυριά να επιλύσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο οργανισμός δεν περιορίζει τις δραστηριότητές του στις πόλεις, αλλά έχει επεκταθεί και στην ύπαιθρο και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατοχής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή του πληθυσμού στην ύπαιθρο και η αναζωογόνηση των ακριτικών περιοχών. Μέσα στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται σχέδια για κατοικίες στις περιοχές Αγίου Δομετίου, Καϊμακλίου, Σωτήρας, Φρενάρου, Αχερίτου, Ανάγυιας, Αργάκας, Στροβόλου και Ύψωνα. Σημειώνεται επίσης η πρόνοια για κυβερνητική χορηγία ύψους £6.000.000, για τη χρηματοδότηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβόμενους, που ως γνωστό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και χορηγείται στον οργανισμό ως αντισταθμιστικό μέτρο της τελευταίας αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Το σχέδιο στέγασης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα έχει εγκριθεί πρόσφατα και η εφαρμογή του έχει ήδη αρχίσει, διαλαμβάνει μάλιστα γενναιόδωρες επιδοτήσεις τιμών ανάλογα με το εισόδημα και άλλες ειδικές ανάγκες της οικογένειας, καθώς και εξασφαλισμένο μακροχρόνιο δάνειο με επιτόκιο 3% έως 4%. Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν νοικοκυριά των οποίων το εισόδημα και των δύο συζύγων δεν ξεπερνά τις £10.000.

Όσον αφορά το ύψος απορρόφησης για ανέγερση κατοικιών μέσω της εν λόγω κρατικής χορηγίας ειδικά για το 2002, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν ότι είναι δυνατό να φθάσει μέχρι τα £8.000.000, αν και ο οργανισμός έχει τις κατάλληλες δομές για να απορροφά τα £6.000.000 ετησίως. Συνολικά το στεγαστικό πρόγραμμα του οργανισμού για το έτος 2002 διαλαμβάνει την προώθηση έργων για εξακόσιες σαράντα οκτώ μονάδες, από τις οποίες διακόσιες ενενήντα τέσσερις βρίσκονται υπό εκτέλεση, ενώ οι υπόλοιπες τριακόσιες πενήντα τέσσερις μονάδες αποτελούν νέα έργα ανάπτυξης.

Περαιτέρω κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του οργανισμού τα ακόλουθα:

- Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός είναι η εξεύρεση της κατάλληλης γης, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που υπάρχουν στη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας αγοράς γης, εν συγκρίσει με τον ιδιωτικό τομέα όπου η διαδικασία αυτή είναι πολύ σύντομη. Εξετάζεται συναφώς το ενδεχόμενο στις προσφορές για ανέγερση κατοικιών να συμπεριλαμβάνεται και η γη.

- Για τη διασφάλιση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες όσον αφορά τα σχέδια του οργανισμού, προωθείται η συνεχής ενημέρωση του κοινού και μέσα στα πλαίσια αυτά ο οργανισμός έχει αρχίσει διαφημιστική εκστρατεία μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων, εφημερίδων και άλλων εκπομπών.

- Όσον αφορά την επιλογή των ενδιαφερόμενων αιτητών, αυτή γίνεται με ειδικά προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία τηρούνται πιστά και για τα οποία υπάρχει πλήρης διαφάνεια, έτσι που να μην υπάρχουν αδικίες.

- Η ποιότητα των εκτελούμενων έργων είναι ψηλή, λόγω της συνεχούς επίβλεψης των υπό εκτέλεση έργων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2002.

Ταυτόχρονα και με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή εκφράζει και πάλι την ευαρέσκειά της για το μεγάλο κοινωνικό έργο που ο οργανισμός αυτός επιτελεί με συνέπεια.

11 Φεβρουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων