Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Δώρος Θεοδώρου
Ελένη Θεοχάρους
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Άντρος Κυπριανού Σοφοκλής Φυττής
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η νομική κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, του οποίου η επικύρωση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 52.962 και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2001.

Σκοπός του πιο πάνω Πρωτοκόλλου είναι η ενδυνάμωση των μηχανισμών διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε άτομα ή ομάδες ατόμων ή τρίτους εκ μέρους ατόμων ή ομάδας ατόμων να υποβάλλουν παράπονα για παραβίαση προνοιών της βασικής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στη σχετική ομώνυμη επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του πιο πάνω Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού συζήτησε διεξοδικά τις πρόνοιες του προτεινόμενου Πρωτοκόλλου, καθώς και τις δυνατότητες της χώρας μας να υιοθετήσει το εν λόγω Πρωτόκολλο στα πλαίσια του κυπριακού συστήματος δικαίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του πιο πάνω Πρωτοκόλλου. Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να συστήσει προς την εκτελεστική εξουσία την ταχεία προώθηση όλων εκείνων των νομικών ή άλλων μέτρων για την πλήρη εναρμόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με τις πρόνοιες της βασικής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας.

 

 

11 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων