Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιαννάκης Θωμά Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Άριστος Χρυσοστόμου
Κώστας Κωνσταντίνου Σοφοκλής Φυττής

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι υπό αναφορά κανονισμοί παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ύστερα όμως από συνεννόηση μεταξύ του προέδρου της και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αυτά αποφασίστηκε να εξεταστούν από την τελευταία ως την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Έφορος Εταιρειών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και Αγροτική. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της αγροτικής οργάνωσης Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας προς το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 σε ό,τι αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο-

· Προβλέπεται η σύσταση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες επιτροπής η οποία θα έχει εξουσία να εξετάζει αιτήσεις για εγγραφή ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

· Καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής σε ειδικό μητρώο, που θα τηρείται στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων.

· Προδιαγράφεται η διαδικασία υποβολής ένστασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα που έχει έννομο συμφέρον εναντίον της απόφασης της επιτροπής καθώς και η διαδικασία εξέτασης τέτοιων ενστάσεων.

· Καθορίζεται η έκταση της προστασίας των εγγεγραμμένων στο μητρώο ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, η παράβαση της οποίας συνιστά ποινικό αδίκημα.

· Εγκαθιδρύεται μηχανισμός ελέγχου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου και γίνεται πρόνοια για επιβολή διοικητικών προστίμων πέραν της ποινικής ευθύνης που υπέχουν οι παραβαίνοντες αυτές.

· Προβλέπεται η έκδοση κανονισμών για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται η διαδικασία ακρόασης των επηρεαζομένων ενώπιον της επιτροπής σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου, ο τύπος της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης καθώς και τα καταβαλλόμενα τέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, οι γενικότερες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα είναι θετικές, αφού αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις και οι εξαγωγές των συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με θετικά αποτελέσματα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για το εξαγωγικό εμπόριο. Ταυτόχρονα τονίστηκε η ανάγκη εκπόνησης εκστρατείας ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και Αγροτική τάχθηκαν υπέρ των διατάξεων του νομοσχεδίου και των κανονισμών, τονίζοντας παράλληλα ότι το ύψος των τελών δεν πρέπει να είναι επιβαρυντικό για τον αγροτικό κόσμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπό το φως της εξέτασης όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών.

 

5 Φεβρουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων