Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άριστος Χρυσοστόμου

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 71 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών σε διάφορα επιμέρους σημεία τους. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την αποφυγή συγχύσεων, για πιο αποτελεσματική λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και για την εναρμόνιση των εν λόγω κανονισμών με διάφορες πρόσφατες τροποποιήσεις στη γενικότερη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Η επέκταση του καθορισμού της συμμετοχής χρηματιστηριακού γραφείου σε εισηγμένη εταιρεία, με την κάλυψη όλων των ειδών τίτλων της εταιρείας που μπορεί να κατέχει δι’ ίδιον λογαριασμό το εν λόγω γραφείο, έτσι που να μην περιορίζεται στην κατοχή μετοχών μόνο.
  • Η αύξηση του ανώτατου ορίου διακύμανσης της τιμής μιας αξίας κατά την ίδια χρηματιστηριακή συνάντηση από 10% σε 15% και η παροχή ευχέρειας στο συμβούλιο του ΧΑΚ να αλλάζει τη βάση του υπολογισμού του ποσοστού αυτού.
  • Η διευκρίνιση ότι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του 61(ι)(η), το οποίο αφορά τη διασφάλιση της προσφοράς για νεοεκδιδόμενους τίτλους προς τους υφιστάμενους μετόχους και η εισαγωγή διάταξης που να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων από τους εισηγμένους εκδότες.
  • Η απαγόρευση αποδοχής μερικώς αποπληρωμένων μετοχών για εισαγωγή στο ΧΑΚ και η κατάργηση των διατάξεων που αφορούν πράξεις συμψηφισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

TI-EK79-MV

 

30 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων