Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2002.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της βασικής νομοθεσίας περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση), σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση των ευρύτερων συμφερόντων του καταναλωτή μέσω του ελέγχου των τροφίμων.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί έχουν εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς όμως πριν από την έκδοσή τους να ληφθεί η γνώμη του Συμβουλίου Τροφίμων, όπως προνοεί το άρθρο 4(2) της βασικής περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) νομοθεσίας, γιατί δεν είχε εγκριθεί ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, οι κανονισμοί αυτοί, βάσει αρχών του διοικητικού δικαίου, είναι ακυρώσιμοι, δηλαδή είναι μεν έγκυροι και η διοίκηση οφείλει να τους εφαρμόζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, αλλά το δικαστήριο δύναται να τους ακυρώσει λόγω της μη τήρησης της πιο πάνω διάταξης της βασικής νομοθεσίας.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακυρώσεως των εν λόγω κανονισμών, η εκτελεστική εξουσία έκρινε σκόπιμο να τους επανεκδώσει, αφού ληφθεί πρώτα η γνώμη του Συμβουλίου Τροφίμων.

Υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση και των έξι πιο πάνω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Σημειώνεται ότι με τους κανονισμούς αυτούς καταργούνται οι προηγούμενοι ομότιτλοι κανονισμοί.

 

28 Ιανουαρίου 2002

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Υλικών και Αντικειμένων (Επαφή με Τρόφιμα) Κανονισμοί του 2002.

2. Οι περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002.

5. Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2002.

6. Οι περί της Σήμανσης Προσθέτων Τροφίμων Κανονισμοί του 2002.

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων