Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις Δημόσιες Αρχές) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με μη δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία κρατικής ενίσχυσης από την πώληση γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί εμπίπτουν στο κεφάλαιο Ανταγωνισμός και μαζί με τους άλλους σχετικούς κανονισμούς που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή στοχεύουν στην αποτελεσματική άσκηση από τον Έφορο Δημόσιων Ενισχύσεων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του παρέχει η βασική νομοθεσία περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων.

Ειδικότερα, στόχος των κανονισμών είναι ο καθορισμός της διαδικασίας που διασφαλίζει ότι η πώληση γης ή κτιρίου από δημόσια αρχή δεν περιέχει στοιχεία δημόσιας ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία οι προτεινόμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις γης ή/και κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο και δε θίγουν τις ειδικές διατάξεις ή πρακτικές του δημοσίου που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στον τομέα της ιδιωτικής στέγασης. Επίσης, οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στην απόκτηση από το δημόσιο γης ή/και κτιρίων ή στην ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων αυτών από τις δημόσιες αρχές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία για το όλο θέμα, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.


28 Ιανουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων